Do roku 1930

Před rokem 1900

Holý Vrch osazen byl roku 1887.

Les tzv. ,,Pod Vosí“ vysázen byl roku 1896.

Kaple ve zdejší obci postavená byla roku 1898 a na vydání se stavbou touto prodány byly obecní pozemky.

Samostatnost obce roku 1909

Obec zdejší spojená byla s obcí Vacovickou a Chvalšovickou od dávných dob a roku 1909 na žádost občanů prohlášená byla za samostatnou. Obecní úřad býval ve Vacovicích, kamž bývala neschůdná a mrzutá cesta.

Sčítání obyvatel roku 1910

(napočteno bylo)

 • 42 domů
 • 265 přítomných obyvatel
 • 134 mužského pohlaví
 • 131 ženského pohlaví

dále napočteno

 • 5 koňů
 • 145 skotu hovězího
 • 26 koz
 • 73 ovcí
 • 52 prasat
 • 37 úlů včel
 • 579 slepic
 • 101 hus
 • 7 kachen
 • 119 jiná drůbež

( zaznamenal Josef Lepa, starosta )

Světová válka (1914 –1918)

Léta Páně 1914, 28.července vypukla světová hrozná válka, která trvala čtyři roky, pohltila hrozně životů a zanechala mrzáků, vdov a sirotků. Přišla velká drahota a hlad, tak že stál jeden metrický cent žita až 1000 koz.

Položilo životy dvanáct občanů a na památku jim byl postaven pomník na který skládali občané Dřešínska. Byl vysvěcen kaplanem panem Janem Frolianem z Čestic. Na ten den odbývala obec naše velké slávy. Pomník zpracován byl ve Lhotě Ptákové.

(zapsal Josef Randák, starosta)

ROK 1920

V roce 1920 byly pozemkovou reformou státního pozemkového úřadu dány do vlastnictví pozemky od velkostatku Vimperk (Dobrš) co dlouholeté pachty zdejším domkářům a chalupníkům za přístupnou cenu as 300Kč za strych.

Současně byly podány žádosti i o pozemky v pachtu krátkodobém a v roce 1925 byly pak žádosti vyřízeny a pozemky žadatelům do vlastnictví přiděleny, za cenu však již vyšší, as 700 Kč za strych. Tím byla splněna touha přídělců (domkářů), pracovali na svém. Pozemky ty všecky leží ve zdejším katastru. Taktéž vlivem pozemkové reformy v roce 1925 byl rozdělen a dán do vlastnictví čtrnácti přídělcům trávník pod vsí, od velkostatku Němčického, kterýž byl před tím na díly v pachtu. O rozdělení, či přidělení dílů trávníku jednotlivcům nebylo snadné a nastali tím roztržky v obci, ježto o louku bylo uchazečů mnoho. Nakonec rozhodla státní obvodová úřadovna státního pozemkového úřadu v Českých Budějovicích, a přídělce sama vybrala. Tím byla pozemková reforma v obci ukončena.

ROK 1924

Opis:

Okresní správa politická v Strakonicích

Č.30026 dne 13.června 1924

Starosta obce Josef Lepa v Dřešíně vzdal se na základě lékařského vysvědčení ve smyslu $ 8 odst. 4 vol. ř. členství obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo usnesením ze dne 1.června 1924 projevilo souhlas s rezignací. Ve smyslu $ 66 vol.ř. budiž provedena doplňovací volba a výsledek budiž oznámen.

Nový starosta

Zápis sepsaný dne 22.června 1924:

Po provedení doplňovací volby na starostu obce odevzdává odstupující starosta Josef Lepa nově zvolenému starostovi Josefu Randákovi:

 • Pokladní hotovost Kčs 1700,-
 • Státní půjčky v ceně Kčs 4200,-
 • Na restách 573 ,- Kčs
 • Stříbrnou rentu (starý st. úp.) 400,-Kčs
 • Obce dluhuje okresní hospodářské záložně ve Volyni 1075,- Kčs
 • Činže z obecních pozemků dosud vybrána za rok 1924 není.
 • Inventář
 • 2.razítka
 • 6 knih záznamních
 • Sbírka zákonů a nařízení celé jednotlivé nevyvážené ročníky počínajíc rokem 1918 a končíc 1923. (následují pospisy)

Obecní skříň zřízená byla v měsíci prosinci roku 1924, kterou zřídit nechalo obecní zastupitelstvo v Dřešíně 31.prosince 1924. (Josef Randák, starosta)

ROK 1925

Dne 2. Června 1925 strhla se nad zdejší obcí velká bouře s krupobitím, která zničila veškerou úrodu. Dále 11. srpna t.r. přišla druhá, takže co zbylo z první katastrofy, tak bylo po druhé doděláno, že se jaře vůbec nemlátila. Kroupy padaly velikosti slepičího vejcete, přitom velká bouře a ohromný vítr až stromy vyvracel. Žádný pamětník nepamatoval takovou ohromnou bouři.

Toho roku dostala zdejší obec podporu od státu 94 metr. centu žita, 48 metr.centu jarního osiva úplně zdarma. To vše zajistil náš zástupce poslanec Rudolf Beran z Pracovic u Strakonic.

Les zvaný Brumovec byl osazen v roce 1919, zván válečný háj, nechal ho osázet starosta Josef Lepa.

???Les Brumovec byl vysázen v roce 1926, nechal ho osázet starosta Josef Randák.???

ROK 1927

V roce 1927 byl zřízen most u mlýna, za souhlasu obecního zastupitelstva a nový obecní domek V témže času čítalo obecní zastupitelstvo 12 členů se starostou:

Josef Randák- Starosta

Čeněk Trojan – náměstek

Josef Bečvář

Josef Hynek

Jan Staněk

František Staněk

Jan Randák

Wáclav Beneš

Jan Kouba

Jan Jůn

František Petr

František Kouba

Obecní finanční rada:

František Šteiner – předseda

Václav Klas

Martin Burda

Václav Zámečník

Josef Rejšek

Zahájení autobusové dopravy v obci. Přes naší obec byla prvně zahájena autobusová doprava (linka Volyně – Vacov) dne 15. listopadu roku 1927. Tím jsme nabyli výhody ve spojení k vlaku s Volyní a jinými městy, což bylo přijato s radostí. Tím odpadla vzdálená a obtížná chůze, hlavně k vlaku.

ROK 1928

Zemský zákoník vyvázán byl v červenci v roce 1928 v náležitém pořádku odveden nastávajícímu starostovi od roku 1919 až do roku 1927 . (Josef Randák, starosta)

Rok 1928 byl pro naši obec velkou katastrofou. Panovali velká vedra, žita předčasně uzrála, jaře poschli, jetele otavové vůbec nebyli, otavy se vůbec nesekali. Brambory poschly, tím byli zemědělci a hospodáři značně poškozeni na obilí a na dobytku. Potoky vyschly. Mlynáři vůbec nemohli mlátit. V Dřešíně dne 12.srpna 1928

Obecní mapa pro katastrální obec Dřešín byla zřízena v roce 1928.

ROK 1929

Popis zimy v roce 1929

Toho roku byly krutá zima, že stouply mrazy na 41 stupňů pod nulou a sněhu napadlo skoro 80 centimetrů. Zvěř, zajíci následkem velkých mrazů se přibližovali až do lidských příbytků a mnoho jich pomrzlo. Koroptve pomrzli a vrány je sežrali. Ptáci pomrzli. Vlaky nemohly jezdit pro spoustu sněhu, to trvalo dva a půl měsíce. (V Dřešíně 18. února 1929)

Nový starosta

Nově zvolený starosta Jůn Jan převzal obecní úřad dne 15. Března 1929 a popisuje další události.

Následkem krutých mrazů v lednu a únoru t.r. zmrzly i ovocné stromy, bez rozdílu druhu a stáří. Nejvíce pomrzlo stromů ve Mlýnech, celé sady zahynuly, stromy v nich stály jako souše. Škody tím způsobené jsou velké. V Dřešíně dne 26.června 1929.

Dne 4.července 1929 snesla se odpoledne o 6.hodině prudká bouře, divoká, nad Šumavou, a místo deště spustil se hrozný vítr s krupobitím, zasáhl celý Volyňský okres i mnoho dalších a v 10 minutách všechna krásná bohatá polní úroda byla úplně zničena. Mnoho lidí přišlo o život. Střechy na staveních vítr strhal a v celých kusech daleko odnesl. Povozy vracející se domů se senem nebo jetelem vítr převrátil a stromy přelámal a po bouři bylo bílo kolem, samé kroupy, kteréž v některých místech ležely 3 dny. Velká bída hrozila všechny občany obce.

Obecní knihovna v obci byla zřízena roku 1929 za přispění státní subvence (400 Kč) v knihách a prvním knihovníkem byla zvolena Bečvářová Františka čp. 12 v Dřešíně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *