Roky 1961 – 1965

ROK 1961

Schůze o spojení JZD Dřešín, Dřešínek a Chvalšovice:

17.1.1961 byla konána schůze na které mělo býti mimo jiné schváleno sloučení družstev 3 obcí: Dřešín, Dřešínek a Chvalšovice v jedno společné družstvo, což se v tom čase hodně provádělo. JZD Dřešín a Dřešínek se proti tomuto hodně bránili (totiž členové) proto, že ve Chvalšovicích se špatně hospodařilo a odměna za jednotku byla velmi nízká, musela tato družstva tento rozdíl vyrovnat, kvůli čemuž se toto provádělo. Ve zdejším družstvu vycházelo tento rok na jednotku 20,50 Kč. Jakmile bylo provedeno sloučení, vyplácelo se na jednotku pouze 18 Kč, jak bylo začátkem roku plánováno. Bylo zdejší obci slíbeno, když bude sloučené provedeno, že se zde utvoří středisko a že se zde postaví nový dům pro Jednotu. Středisko se zde sice zřídilo ale nový dům postaven nebyl. Členové těchto dvou družstev byly proti sloučení, ale přesto se provedlo, stále se však na Chvalšovice doplácí. 

Zbourání čp.24

Dle vládního nařízení mají být veškeré domy ať obydlené nebo neobydlené udržovány v pořádku. Neobydlené domy, které majitel neopravuje, mají být zbourány. Jelikož v čp.24 jeho majitel Jan Žipek, který se v roce 1946 odstěhoval do pohraničí zde nebydlel a stavení bylo ve velmi špatném stavu. Nařídil MNV jeho majiteli, aby ho buď opravil nebo zboural. Majitel celé stavení parcelu prodal MNV a dům pak byl zbourán. Kámen odvezlo pak JZD na stavbu budovy pro kanceláře JZD, která se tento rok začala stavět. Z vyšších úřadů bylo pak zakázáno stavět dále. Na parcele kde stála budova čp.24 měla být postavena budova pro zdejší prodejnu a kulturní dům. Zatím se však tento rok nezačlo, přestože i obnos na stavbu už byl v bance uložen. Později už se kulturní dům nesliboval, pouze místnost pro  prodejnu.V roce 1963 bylo pak „Ústředím Jednot“ i od této upuštěno.

Oslava sloučení JZD nebo-li svatba:

Jak se tomu po družstevnicku říká, byla pořádána 31.1.1961. Oslava byla pořádána ve Dřešínku u Kopáčků. Nejprve byla provedena volby funkcionářů, po ní se odbývala hostina a poté taneční zábava. Předseda družstva zatím zvolen nebyl. Rostlinářem pro zdejší družstvo byl zvolen Harant Jan ze Dřešínka čp.5. Pro Dřešínek byl zvolen Hynek Josef Dřešín čp.10. Pro Chvalšovice Novák Karel z Hořejšic.

Členové pro sloučení nebyli, ale bylo to naplánované shora, muselo se to provést, tak jako mnoho jiných věcí. Členové se obávali, že budou na Chvalšovice dopláceti, což se také stalo, a co je vlastně slučování družstev, aby ti lépe hospodařící družstva, pomohly těm špatně hospodařícím. Lidem se však říká pravý opak, že čím víc se bude ve větším hospodařit, tím, že to lépe půjde, ale on to je právě pravý opak. Rok od roku se to opravdu stále zhoršuje. Co se před 10-15 lety lidem slibovalo, dnes už není pravdou.Když si lidé stěžují, že je to špatné, tak se říká: Musíte si to hledět zlepšit sami, na vás to záleží. Rok od roku se stále více zpevňují normy, snižují odměny za práci, a zmenšují dávky naturálií. Čím dále začíná být nedostatek zboží a větřšinou zboží podřadné. Dělníci provádí vše v úkolu, mzdy poměrně nízké, aby si více vydělali, provádí práci podřadně, nebo-li zmetky, jak tomu se teď říká.  Dělníci uzavírají stále nové závazky, že více vyrobí nebo-li nad plán se hlásí stále, jenom

Že jsou k tomu donucováni a žádný si netroufá promluvit, že byl by pomstěn. Tak to vypadá i v zemědělství.

 Výplata dobírky za rok 1960:

14.2.1961 byla v úřadovně MNV byla výplata doplatků za rok 1960. Účasten byl pošmistr z Čestic, který byl také úředníkem banky. Členům vyplácel menší částky ostatní větší ukládal členům na vkladní knížky. Pořádána byla také menší hostina (s pitím).

 Zatmění slunce:

Letošního roku bylo pozorováno zatmění slunce. Dle hvězdářských propočtů bylo prý zatměno na 93%, což se prý málokdy vyskytuje.

Krásné jaro:

Bylo v letošním roce. Teplý byl už únor, březen i duben. Koncem dubna bylo na loukách pěkné seno a přisíkali se už jetele. Tak pěkné obilí v tomto čase už nebylo. Za to květen byl velmi špatný.  Začaly déšť, sníh, bylo náramně studeno, dokonce často i noční mrazy.

 Prodej čp.34:

V říjnu 1961 prodali Jůn Jan a Antonie majitelé této usedlosti čp.34. Tito se pak odstěhovali do Písku, kde měli s jejich dcerou koupenou vilku. Usedlost koupil Liadský Ondřej s jeho manželkou. Nový majitelé této usedlosti jsou slovenské národnosti. 

 Zabita bleskem:

Byla 26.9.1961 Trytová Alena z čp.20 při pasení dobytka (družstevního). Pásla s Petrovou Miluší z čp.17. Když se blížila silná bouře, hnaly asi 60 krav z ohrady u rybníka do kravína. Na lukách Ve Mlýnech udeřil blesk a Trytovou zasáhl naplno. Petrová, která byla poblíž Trytové, byla omráčena. Po chvíli přišla Petrová k vědomí, chtěla Alenu vzkřísit, ale marně. Běžela tedy k Šochmanovům, čp.13, které bylo nejblíže, aby tam někdo šel pomoci Trytové. Zde už byly syn Jan a Bastl Václav (manžel Anny Šochmanové, Bastlové) venku podívati se kde uhodilo, když to bylo tak blízko.  Šli oba s Petrovou a Trytovou odnesli do čp.13. Jan Šochman jel ihned pro lékaře do Čestic.  Lékař v zápětí přijel, zkoušel Trytovou vzkřísiti ale marně, neboť byla zasažena naplno a to je pomoc marná. Zatím se to dozvěděli rodiče Aleny, dostavili se k ní, současně přišlo i mnoho sousedů. Za velikého pláče a bědování byla odvezena na vozíku do svého domova. Bleskem bylo současně zabito 6 krav, které byly v krátké době dopraveny na jatky do Strakonic. Petrové se však její zdravotní stav druhý den zhoršil. Po několika dnech se však úplně uzdravila. 

Oprava kapličky:

(práce byly provedeny zdarma)

Vedle čp.21 stojící kaplička byla v roce 1961 Lešákem Václavem a Šochmanem Karlem z čp.40 opravena. Tito opravovali kapličku od zednické práce, bílení fasády a opravu obrazu prováděl Šochman Josef z čp.13 malíř. Tuto opravu odsuzoval a kritizoval Harant Jan ze Dřešínka čp.5, který byl t.č. ve zdejší obci rostlinářem. Navrhoval dokonce, aby byla zbourána, že v těchto místech stojí v cestě a že tyhle věci nemají cenu. Za krátký čas byl zde těžce zraněn se svým motorovým vozidlem. Utrpěl silný otřes mozku a už se úplně nevyléčil.

Svatby

 • Lešák Václav čp.40 s Marií Bastlovou z Chvalšovic, kam tento po svatbě se hned odstěhoval.
 • Otilie Lešáková čp.40 s Karlem Šochmanem z Horosed. Jmenovaný se po svatbě nastěhoval do čp.40.
 • Karel Matějka čp.25 s Boženou Skřivanovou z Přešťovic u Strakonic.
 • Marie Burdová čp.23, 25.11.1961 provdala se do Dobrše.

 

Úmrtí

 • Rosálie česánková čp.18  – 13.1.1961
 • Trytová Alena  čp. 20  – 26.9.1961-  zabita bleskem
 • Burda Martin čp.23 – 5.10.1961 ve věku 80 roků
 • Jonáš Josef mlynář čp.44 – 17.10.1961  – ve věku 70 roků
 • Trojan Čeněk čp. 9  – 3.11.1961 v 67 roce svého života

 

ROK 1962

Větrná smršť:

12.2.1962 řádila v našem kraji, tak jako v mnoha jiných silná větrná smršť, jakou žádný dávno nepamatuje. V lesích byla spousta polomů a vývratí. Části lesů byly úplně zničeny. Ponejvíce byly poničeny lesy na západní stranu, protože vlna větru přišla z Německa, tam se přihnala z Atlantického oceánu, kde řádil nejsilnější vítr tzv. Tajfun. V těch místech řádila také silná bouře, která k nám už nepronikla  nebo jen ve slabém měřítku. Ze střech bylo sházeno mnoho krytiny, vůbec na otevřeném terénu proti západu. 

Dobírka za rok 1961:

1.3.1962 konala se ve Chvalšovicích v pohostinství dobírka doplatků všech tří sloučených družstev. Po výplatě byla pořádána hostina a po ní taneční zábava. Záloha se vyplácela na jednotku Kč 10, doplatek činil 5Kč, celkem 15,50Kč. 

Pozdní odkvétání stromů:

Následkem studeného jara odkvétaly v tomto roce ovocné stromy velmi pozdě. V polovině května teprve začaly a kolem 10.června končily. Žita začaly kvést teprve kolem 20.června. 

Zbouráno čp.43:

Až do t.r. bydlela v něm jeho majitelka Koubová, která pak odešla do domu přestárlých, nebo-li do útulku, jak se všeobecně říkalo. Jelikož byl tento dům ve velice sešlém stavu, zbourala jej obec po jejím odchodu a místo bylo ponecháno jako volné prostranství. Stejně vadilo u silnice. (pod čp.1 – dnešní hasičská zbrojnice) 

Skončena sena a začaly žně.

10.8. odvezeno poslední seno z družstevních luk a tentýž den se začalo sekati žito. Podle normálních let začaly letos žně o  celé 3 týdny později. Počasí žňovým pracím sloužilo, neboť bylo do 15.9. stále, až veliké sucho. 27.8. byly žňové práce skončeny. 28.8. se začalo s výmlatem a 28.9. se výmlat dokončil, přesto, že se následkem deštivého počasí o něco zdržel. 15.9. začalo deštivé počasí. Sklizeň tuřínu byla letošní rok dokončena teprve  kolem 10.11. 

Zhoršení situace se zbožím:

V letošním roce se stále více dostavuje zhoršená situace se zbožím, přesto, že se stále píše a hlásí, jak zvyšujeme výrobu. Nastal omezený prodej mléka, masa, másla. Cibule a česnek nebyl dlouhý čas vůbec k dostání. Másla se dávala jeden čas jenom 1 kostka 1/4kg na osobu na týden, někde i méně. Jeden čas se dostávalo mléko jenom pro děti. U obchodů stály veliké fronty. I průmyslového zboží nebyl dostatek, zvlášť některý druhy nejsou delší čas. Veliká nouze byla delší dobu o všechny druhy papíru, ani toaletní papír nebyl k dostání. Některý čas nebyly baterie, pilníky, vidle a mnoho jiných věcí. Nastalo zaokrouhlování cen, jak se tomu muselo říkat, že se zvyšují ceny některých výrobků se říkat nesmělo. U některých druhů se cena sice snížila, třeba jenom o pět haléřů, za to u jiných se také o 2-3Kč zvýšila, dokonce u některých o více, u většiny zboží se cena  zvýšila. 

Snížení naturálií v roce 1962:

V letošním roce byly členům JZD sníženy naturálie a sice: U obilí o 1kg na jednotku. Brambory se v letošním roce nedávaly vůbec žádné. Tak  to členům čím dále, tím více zlepšovalo, jak se to říkalo. 

Funkcionáři u sloučení 3 JZD:

Lukáš Jan předseda z Čestic, Kočí Karel ze Dřešínka čp.21, rostkinář pro Dřešín, Petr František Dřešín čp.17, rostlinář pro Dřešínek, Burda Tomáš Dřešín čp.23 pro Chvalšovice, Hynek Josef Dřešín čp.10, jako živočichář pro všechny 3 družstva. Marie Smolová Dřešín čp.12 pokladní pro 3 JZD. 

Nepříznivé počasí roku 1962:

Tento rok byl pro zemědělství velice nepříznivý. Jaro velice studené, jedině duben byl trochu teplejší, jinak až přes červenec stále vlhké a velmi studené počasí. V srpnu se počasí obrátilo. Nastalo sucho, které potrvalo až do konce října. Nerostlo krmení ani pastva nebyla, takže se krmilo skoro ze zimních zásob. Brambor bylo vůbec velmi málo zvlášť v rovinách to bylo kritické, trochu lepší to bylo v horských oblastech, jako u nás a podobné kraje. Nenechalo se skoro ani orat ani sít. Selo se většinou až ke konci října a také až v listopadu. 1.11. napadl sníh, který po několika dnech sešel, dodělávaly se narychlo nedokončené polní práce a setí, protože zažínaly čím dále tím větší mrazy, které po 15. Byly už silné. Ku konci napadlo asi 50cm sněhu a mrazy začaly silné 20- 25°C, které potrvaly až do  konce roku. Zamrzla voda, o kterou byla stejně nouze. 

Narození

 • Lešákovi Karlu a Otilii narodila se dcera.
 • Šochmanovi Janu a Marii syn v listopadu 1962. 

Svatby

Šochman Jan čp.13 se Smolovou Marií z čp.12, sňatek se odbýval 3.3.1962.

Tři svatby v jednom dni ve zdejší obci

28.4.1962

 • Mikeš Ladislav z čp.28 s Bedlivou Františkou z Chvalšovic
 • Mráček Jaroslav čp.2 s …..               z Drážova
 • Miluše Petrová čp.17 

Úmrtí

 • Mrázková Marie čp.30 – 4.2.1962 ve věku 56 let
 • Mráčková Marie z čp.2 – 12.2.1962
 • Petr František čp.17, bývalý majitel této usedlosti, který asi před 25 lety koupil menší hospodářství ve Chvalšovicích, kde také bydlel, zemřel 14.2.1962
 • Bečvářová Antonie z čp.11 skonala 28.9.1962 ve věku 64 roků 

Prodej usedlosti čp.5

V květnu 1962 koupili Šochman Jan s Marií z čp.13, kde dosud bydleli, koupili od Anežky Roučkové čp.5. jeden člen musel být u družstva, jinak nebyl tento prodej povolen. Je členem Marie šochmanová. Tato usedlost byla koupena za 15 000 Kčs. 

ROK 1963

Silné mrazy:

Které začaly už v minulém roce trvají dále. Ranní teploty byly denně 20-25°C pod nulou. Je veliká nouze o vodu, vodovody zamrzají, namrzají dokonce i věci a brambory v hlubokých sklepích. V některých krajích následkem velkého množství sněhu, neboť často připadával, byla někdy na kratší čas přerušena silniční a dokonce železniční doprava. Dokonce i některé vlaky byly pro nedostatek uhlí z dopravy vyřazeny. Také s elektřinou bylo nařízeno co nejvíce šetřit, pro nedostatek uhlí a vody. Dokonce i v továrnách se proud na několik hodin vypínal a nepracovalo se. V únoru mrazy sice trochu polevily, ale mrzlo dále.   

Po 10. Únoru začaly opět tuhé mrazy až 30°C. Velmi často připadával sníh. Bylo ho poslední dobu u nás asi 60cm. V některých krajích 2-3m. Byly mnohdy i vlaky na nějaký čas pro veliké množství sněhu zastaveny. 1.3. tuhé mrazy polevily, ale slabé trvaly stále. Ve dne svítilo slunce a pomalu tajil sníh. Kolem 8.-10. Mrazy přestaly a nastala obleva. Byl veliký strach z povodní, ku kterým celkem nedošlo, jen tu a tam to bylo troch horší. Na zdejším potoce abnormálně voda vůbec nevystoupla. Taková zima jako byla letošní nebyla prý 160 let.

Přidělen agronom:

Pro zdejší 3 družstva byl přidělen jako agronom Mikeš Václav z Hořejšic. Většina členů pro to nebyla, že bude zase o jednoho funkcionáře více a tím, že zase klesne cena jednotky. Bylo to zhora nařízeno a také se to udělalo, tak jako vždycky. Lidem se však stále říká, že oni si sami ovšem rozhodují. Ostatní funkcionáři zůstali. 

Dobírka za rok 1962:

Se provádělo 21.2.1963 v pohostinství ve Dřešínku, doplatek se vyplácel 5Kč na jednotku. Záloha byla 10Kč, celkem 15 Kč. 

Volba lidových soudců:

13.3. pořádána schůze členů všech 3 JZD ve Chvalšovicích, kde měli být zvoleni lidový soudci. Kdo byl zvolen se žádný nedozvěděl. Dále byla provedena porada o splnění plánu na letošní rok. Členové ze Dřešínka a Dřešína byly tam i zpět dovezeni traktorem. 

Začátek setby:

Následkem dlouhotrvající zimy začaly polní práce pro setí teprve začátkem dubna. Síti se začalo až 7.dubna. 

Nouze o maso:

Na velikonoce se prodávalo v prodejně masa v Česticích na osobu pouze 20dkg masa, poslední, kteří stáli ve frontě také mnozí žádné nedostali. Tato situace byla delší dobu velice špatná. 

Nouze o krmení:

V tomto roce byla nouze o krmení. Družstvo z Chvalšovic jezdilo do zdejšího družstva pro seno, slámu a řepu protože se ve zdejším celou zimu šetřilo. Bída o krmení byla u většiny družstev, proto že podzim 1962 byl suchý, muselo se brzy krmiti ze zásob připravených na zimu.

Stavba kanceláří pro JZD:

V roce 1961 bylo započato se stavbou kanceláří pro družstvo, poblíže kravína. Z vyšších úřadů byl postup stavby zakázán. Teprve v tomto roce si toto dokončení vymohl předseda JZD Lukáš Jan z Čestic, takže stavba byla na jaře letošního roku dokončena. Koncem června se v ní už začalo úřadovat. Až do této doby byla tato úřadovna ve Dřešínku v bývalé škole. 

Začátek žní a špatné počasí na výmlat:

30.7. začalo se obsíkat, začaly žně. Po polovině září začalo se s výmlatem. Obilí bylo však stále vlhké, 30.9. se domlátilo. Zrno bylo hodně mokré, muselo se na větších hromadách přehazovat, aby nevzrostlo. V nákupních skladech se dokonce dosušovalo na ventilátorech. 

Brigáda na brambory:

Od správy silnic přijela po dva dny po 120 mužů, 1.den 160 a jedno půldne také 120 cestařů. Tato brigáda vybrala za ten čas celkem 8 ha brambor. Brambory ovšem také současně odváželi. Podle zdejších žen bylo vykonáno brigádou přece jenom poměrně málo práce. Brigáda dostávala obědy. Byl na to zabit vepř. Poslední brambory byly vybrány 30.10.. 31.10. pomáhali zdejší ženy vybírat brambory ve Dřešínku. 4.-6.11. sklízel se tuřín.

Abnormální úroda ovoce zvlášť švestek:

V letošním roce byla veliká úroda ovoce  v našem kraji, hlavně švestek. Stromy byly přímo obaleny a mnoho se jich buď částečně nebo úplně rozlámalo.Obchody je celkem nekupovali, protože to doprava nestačila odvážet. Majitelé je zkrmovali dobytkem. Kolem 10.11. bylo ještě mnoho švestek, dokonce vydrželi na stromech až do konce listopadu.  K jídlu se hodily jenom na stromech na kterých pozdě dozrávaly. Tolik švestek se málokdy urodí. 

Přistavěl garáž:

Česánek Josef čp.18 přistavěl při své stodole garáž, jelikož měl vlastní osobní auto. Prodloužil stodolu asi o 3 metry na západ. (obr. V kronice str.444) 

Majitelé osobních aut ve zdejší obci v roce 1963:

 • Česánek Josef čp.18
 • Poleník Josef čp.42
 • Vachulka Josef čp.38 

Příznivé počasí pro zemědělství:

Letošní rok byl pro zemědělství velmi příznivý. Přesto, že jarní práce byly velmi zpožděné, vše příroda dohnala a byla velmi štědrá. Byl dostatek krmiva i pastvy, veškeré obilí bylo pěkné a bohaté na zrno. Brambor bylo také mnoho i ostatní okopaniny byly velmi pěkné. Tak příznivý rok bývá málokdy. Páslo se až do 30. Listopadu. 

Zemětřesení:

2.12. před 8 hodinou ranní v našem kraji i u mnoha jiných pozorováno bylo zemětřesení asi 27 vteřin. Dle stupně této skupiny, bylo ve 4. stupni. V některých domech se objevily trhliny, někde padalo i malé nádobí z polic.  Nejsilnější v západních Čechách bylo v okolí Plzně. 

Odstěhoval se Stanislav Beneš z čp.39 s rodinou. 

Narození

 • Mikeši Láďovi čp.28 narodila se dcera 28.1.63
 • Býčkovi Františkovi čp.37 narodil se syn 15.4.1963
 • Poleníkovi Josefu čp.42 dcera 2.9.1963

 

Svatby

 • Matějková Helena čp.25 –27.41963 do Vacovic
 • Matějková Anežka čp.25 červenec 1963 do Vacovic
 • Matějka Václav čp.25 – 4.8.1963
 • Mikeš Jan čp.7 – 12.10.1963 s Marií Hesounovou z Němčic (u Volyně)

 

Úmrtí

 • Veselková Marie čp.21 v 91 letech
 • Voldřichová Marie čp. 35 – 13.8.1963 v 78 roku svého života. 

ROK 1964

Významnější události v roce 64:

Zdražení některých druhů zboží:

Od února byly zdraženy některé druhy zboží, masa, masových výrobků a ryb. 

Výše jednotky za rok 1963:

Za jednotku bylo vypláceno členům 19.2.64 v pohostinství ve Chvalšovicích 17Kč. A doplatek činil 7Kč. Někteří členové dostali vyplaceny prémie, které byly předem strhnuty z jednotek, neboť jednotka vycházela na 18Kč. 

Narozeni 2, (1syn, 1 dcera) 1svatba, 1 úmrtí. 

Funkcionáři pro družstvo byli určeni bez vědomí a hlasování členů. Výroční schůze pořádána nebyla. 

4.6. Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV, MNV. Volby dopadly na 100%. Všichni voliči se k volbě dostavili. Kandidátka byla pro každý úřad jenom jedna, jak už to dnes všeobecně bývá, což nejsou pak už volby, ale přikyvování. Celkem se ani neškrtalo, proto, že to nemělo cenu, což už dnes jinak není. Říká se sice lidem, že oni rozhodují, ale skutečnost je však obrácená. Tomu se říká, že máme demokracii. 

Začátek se 31.5.1964, začátek žní 30.7.1964

Jelikož bylo jaro velmi mokré, sena bylo mnoho, začali sena mnohem dříve. U JZD se však protáhli až do konce července, kdy začaly žně. 

Dovybraly se poslední brambory 3.11.

Následkem špatného počasí postupovaly polní práce velmi pomalu. Kolem 20.10. bylo vybírat ještě asi 8ha brambor, což byla skoro polovina celkové plochy, přesto, že zde byla celkem 14 dní brigáda na vybírání brambor. Výmlat chlebového obilí (pšenice, žita a ječmene) byl dokončen 18.9.. Obilí se mlátilo celkem hodně vlhké. 

Celkové počasí

Leden slabé sněhové přeháňky, střední mrazy. Únor, silné sněhové přeháňky, studené větry. Březen sněhové přeháňky, silnější mrazy, až kolem 20.3. nastala obleva, ale nastalo studené vlhké počasí. Léto bylo celkem spíše vlhké. Podzim však velice vlhký a studený. Vlhká pole byla tak mokrá, že se tam velmi těžko pracovalo. Práce v polích se však přece dokončily, než napadl první sníh, to bylo 29.11. Do 28.11. se páslo, úroda byla celkem dobrá. 

Narozeni

 • Ladislavu Mikešovi čp.28 narodil se syn
 • Janu Mikešovi čp.7 narodila se dcera 15.10.1964

Svatby

Mrázková Žofie z čp.30 – 31.12.1964 její nastávající manžel je z Vacovic

 Úmrtí

Anna Trojanová z čp.9 – 15.4.1964 v 65 roce věku svého života. Byla trefena mrtvicí. 

Přistěhoval se do zdejší obce

Mráček Bohumil do čp.36 jako kovář a začal pracovat v družstevní opravárně ve Dřešínku. 

ROK 1965

Doběrka za rok 1964:

21.2.1965 konala se ve Dřešínku doběrka za rok 1964. Záloha se vyplácela 10Kč, doplatek 7Kč na jednotku se připlácela 1Kč. Na dovolenou celkem 18Kč. 

Členská schůze byla konána 31.3.1965 ve Chvalšovicích.

Funkcionáři zůstanou, jedině Karel Kočí ze Dřešínka 21 jako rostlinář odstoupí. Tuto funkci převezme Burdová Anna, dcera Tomáše Burdy čp.23. 

Provedení vodovodu

V letošním roce na jaře byl ve zdejší obci „VE vsi“ zřízen vodovod. Vodu si zavedli skoro všichni majitelé domů, mimo čp.25,26,32,33,11,35,41 a 34. Práci si prováděli majitelé domů skoro sami společně. 

Narození:

 • Narodila se dcera Bohuslavu Mráčkovi čp.36 – 12.6.1965
 • Karlu Matějkovi čp.25 narodila se dcera 26.7.1965
 • Mráčkovi Jaroslavu čp.2 dcera 23.10.1965

 

Svatby:

 • Novák Jan čp.15 odbývala se 12.6.1965 se snoubenkou slovenské národnosti
 • Lešák František čp.11 – 30.10.1965
 • Petrová Marie čp.17 odbývala se 4.9.1965 

Úmrtí žádné:

 Počasí v roce 1965

Počasí v tomto roce bylo velice špatné, vůbec pro zemědělství, v lednu bylo sněhu málo, jenom slabé sněhové přeháňky, Sníh vždy brzy roztál. Od začátku února padal sníh skoro denně. Mrazy byly denně.
Silná bouře

30.3. odpoledne začala silná bouře. Sníh a mrazy polevily až po 30.březnu. Nastalo pak deštivé a studené počasí, až do poloviny května. V polích se pracovat nedalo, práce byla velice zdržena. Do poloviny května nerozkvetly ještě ani třešně. Stromy dokvetly až v první polovině června, proto bylo asi velmi málo ovoce a k tomu celkem podřadné. Brambory se dosazovaly teprve koncem května. Dokonce jeden člen družstva sázel brambory až 5.-6. června pro veliké mokro na poli. Senoseč začala až po 10. červnu, kde jindy se začínalo už kolem 1.června. Na mokrých lukách nemohlo se ani strojem sekati, muselo se sekati ručně, nebo ručními malými sekačkami, což šlo velmi pomalu. Druhá polovina června byla trochu lepší, ale přesto  každý den nějaká slabá přeháňka přišla, nebo alespoň to na ni vypadalo. Červenec byl zase vlhký, pršelo sice trochu méně, družstvo dodělalo sena do 13.8.1965, kdy začaly žně.

            V polovině září bylo ještě mnoho obilí venku a obilí se sváželo všeobecně vlhké. V říjnu bylo také vlhké počasí, ale méně. 11.11.65 napadl sníh a 4 dny ještě trochu připadával. Venku byly ještě ¾ tuřínu a kapusta. Tuřín dobýval se ze sněhu, což byla ohavná práce, ženy chodily domů promočené a zkřehlé. 21.11. sníh sešel, mrazy trvaly. Po polovině prosince byly slabé sněhové přeháňky, které zase scházely. 

Začal se „v Chalupách“ spravovati most

Ku konci října bylo začato s opravou mostu. Traverzy tam byly položeny už před několika léty, ale byly na ně položeny jenom dřevěné hranoly, které byly už prohnilé. Bylo tedy rozhodnuto udělat na něm cementový překlad. Tento se částečně provedl, jelikož v listopadu začaly mrazy, musela být práce zastavena. 

Opraven plot u pomníku padlých

Po mnoha letech byl v letošním roce dřevěný plot kolem pomníku padlých vojínů v první světové válce opraven. Plot byl až dosud dřevěný, velmi sešlý. Byl sice už několikrát spraven. Rozhodli funkcionáři MNV aby byl pořízen plot drátěný. Byla tedy provedena betonová podezdívka a na ni postaven plot drátěný, který byl po ukončení natřen. Vedení této opravy měl Novák Jan z čp.15. 

Postavěno družstevní skladiště „sklaďák“.

Jelikož nemělo zdejší družstvo žádné skladiště na stroje, různé věci, v případě i na obilí, bylo rozhodnuto, ajo to mají jiná družstva, postavěti tento sklaďák i u zdejšího.  

Postavení kůlny na mléko:

Protože se až dosud konal sběr mléka vždy u některého hospodáře, což nevyhovovalo, bylo usneseno, že se postaví obecní kůlna. 

Poznámka:

V následujících letech již nebyly události v obci  bohužel zaznamenávány. Poslední zmínky jsou z roku 1965.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *