Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Roky 1974-1983

(30. let)

1983

Na první výborové schůzi 5.2.1983 se připravoval masopustní průvod, který se konal 12.2.1983. Následující výborová schůze proběhla 19.3.1983 a plánovaly se preventivní prohlídky. Důležitá byla hlavně třetí výborová schůze 23.4.1983, kde bylo rozhodnuto, že u příležitosti 30. výročí založení uspořádáme v naší obci okrskové cvičení. Z toho důvodu bude vyčištěné koupaliště a okolní prostory. Na cvičení budou předány odměny pro zakládající členy (Hynek, Burda, Petr, Linhart, Staňek).
Výroční členská schůze se konala 10.12.1983 ve Dřešíně. Bylo přítomno 27 členů a 3 hosté. Po úvodu (A. Kolářík) následovala zpráva o činnosti – brigádnické hodiny, preventivní prohlídky, organizace a účast na okrskové soutěži, školení pro předsedu, jednatele a preventistu. Byl připraven plán činnosti na další období. Byly předány tyto odměny:

 • kniha – Šochman J. (50 let), Bejček F. (60 let)
 • diplom MO – Zahradník M., Volřich V.
 • diplom OV – Šašek J., Česánek J.
 • uznání KV – Šochman K.

Bylo přijato 6 nových členů (Bejček Jiří, Mráček Bohouš, Šochman Milan, Matějka Karel, Cipro Robert, Klása Kamil). Dále se hovořilo o nedostatku hadic a opravě stříkačky. Na závěr K. Novák (za OV ČSPO) kladně hovořil o průběhu schůze i o získání nových členů.

1982

Výborové schůze se konaly v termínech 2.2., 12.5., 2.6. a 12.11.1982. Na první se připravoval masopust, na druhé okrskové cvičení v Zálesí, na třetí byly schváleny podmínky předání místnosti v požární zbrojnici do užívání místním svazákům a poslední se připravovala výroční členská schůze.
Výroční členská schůze proběhla 12.12.1982 za účasti 18 členů a 2 hostů. Po politickém úvodu následovala zpráva velitele (M. Mikeš) o preventivních prohlídkách, účasti na soutěži, technice a odpracovaných hodinách. Byl připraven plán činnosti na následující rok. Byly předány věcné dary J. Mráčkovi (50 let) a F. Petrovi (70 let). Čestné uznání dostal Z. Poleník a A. Kolářík. Výbor zůstává ve stejném složení a po příspěvcích hostů byl schválen závazek na další období.

1981

Členské schůze konané 13.2.1981 se zúčastnilo 13 členů a plánovaly se preventivní prohlídky a masopustní průvod. Ten proběhne 28.2.1981. Na další schůzi 6.6.1981 pak byla příprava na okrskové cvičení ve Dřešínku.
Výroční členská schůze MO ČSPO proběhla 13.12.1981 ve Dřešíně a bylo tam 17 členů a 2 hosté. Po zahájení (A. Kolářík) byla zpráva velitele (M. Mikeš), kde byla vyzdvižena okrsková soutěž, preventivní prohlídky, údržba techniky i podíl na kultuře. Poté byl připraven plán práce na rok 1982 a následovaly pravidelné zprávy pokladníka a preventisty. Byly předány:

 • věcné odměny – Hynek, Šašek, Lešák, Burda
 • čestné uznání ONV – Smola Jos. ml.
 • medaile za věrnost – Šochman K., Šochman J.

V diskusi se mluvilo o požáru v nedaleké osadě Úlehle a teké o nedostatku hadic. Nakonec byl schválen plán činnosti na rok 1982.

1980

První výborová schůze se konala 8.2.1980 a jejím cílem byla příprava masopustního průvodu (16.2.1980). Podruhé se výbor sešel 8.3.1980 a připravil relaci do místního rozhlasu k akci „Březen – měsíc požární ochrany“. První členská schůze byla 25.4.1980, přítomno bylo 14 členů a projednávalo se stavění máje a účast na průvodu. Další výborová schůze proběhla 17.5.1980 a domlouvala se účast na cvičení v Nahořanech. Další 2 výborové schůze se konaly 26.9. a 19.11.1980.
Výroční členská schůze proběhla 22.11.1980. Přítomno bylo 20 členů a 3 hosté. Záhajil ji předseda A. Kolářík a byla zvolena volební komise. Velitel M. Mikeš informoval o preventivních prohlídkách, soutěži v Nahořanech a odpracovaných hodinách. Po zprávách preventisty a hospodáře byl schválen plán na rok 1981. Předseda předal čestné uznání p. Šaškovi a vecný dar K. Šochmanovi (50 let). Pak byl zvolen nový výbor ve složení:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Česánek Jan
 • Velitel: Mikeš Miloslav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Materiálně technický referent: Smola Josef
 • Organizační referent: Voldřich Václav
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Referent prevence: Šašek Jindřich
 • Revizoři: Hynek J., Poleník J.
 • Delegát na okresní konferenci SPO: Smola Josef ml.

1979

První členská schůze se konala 16.2.1979 ve Dřešíně za účasti 15 členů. Hlavním bodem byla příprava masopustu (24.2). Další schůze následovala 1.4.1979, kde bylo 13 členů. Bylo zhodnoceno 1. čtvrtletí a připravovalo se stavění máje, účast na prvomájovém průvodu ve Vacově nebo ve Volyni a také hlavní akce – námětové cvičení ve Vacovicích. Dne 18.5.1979 byl promítán film s požární tématikou. Na výborové schůzi 22.9.1979 bylo hlavním bodem opékání berana. Další výborová a členská schůze byla 23.11.1979 (18 členů). Byl stanoven datum výroční schůze, označena nutnost provedení preventivních prohlídek a povoleno parkování automobilu s. Voldřicha v hasičárně.
Výroční členské schůze se dne 21.12.1979 zúčastnilo 18 členů + 6 hostů a hodnotil se uplynulý rok. Byl splněn socialistický závazek odpracovaných hodin a bylo provedeno 42 preventivních prohlídek. Na soutěži ve Vacovicích se nám zadřela vývjeva a také proběhlo fotbalové utkání mezi naší organizací a místními myslivci. Karel Matějka dostal věcný dar u příležitosti 50. narozenin. Do sboru byli přijati M. Němec a M. Bublík. Schůze přijala závazek do roku 1980 a na závěr vystoupili i hosté – s. Beneš za MNV a s.Brabec za OV ČSPO.

1978

V tomto roce se konalo velké množství schůzí. Výborové schůze byly v termínech 19.1., 17.2., 24.3., 21.4. a 8.12.1978. Jejich účelem byla většinou příprava členských schůzí.
První členská schůze byla 27.1.1978 a zúčastnilo se jí 17 členů. Hlavním bodem byla příprava masopustu, který proběhne 4.2.1978 od 10 hodin. Byly obstarány masky od Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Přítomen byl také Josef Režný, který promítl film natočený u nás na loňském masopustu a doprovodil ho komentářem.
Druhá členská schůze se konala 31.7.1978 za přítomnosti 21 členů. Bylo rozhodnuto, že soutěž proběhne ve Dřešíně a při té příležitosti budou udělena čestná uznání zasloužilým členům. Také bylo rozhodnuto o zavedení účtu.
Další členská schůze proběhla 28.4.1978, kde bylo 14 členů. Bude provedena brigáda na úklid hasičárny a okolí, opravu kapličky a čištění kanalizace. Na prvomájový průvod půjde 10 členů do Volyně a byl přijat nový člen – Ivan Šochman.
Výroční členská schůze se pak konala 17.12.1978 ve Dřešíně a bylo přítomno 21 členů a 2 hosté (Beneš a Broulim). Jako obvykle ji zahájil předseda A. Kolářík a kladně ohodnotil práci všech. Na okrskovém cvičení v načí obci byli odměněni tito členové:

 • Poleník st. – medaile za věrnost
 • Šochman J. – čestné uznání KNV
 • Šochman K. – čestné uznání ONV
 • Poleník, Mikeš, Kolářík – čestné uznání

Po zprávách o hospodaření a prevenci hovořil A. Kolářík o výcviku družstva mladších požárníků, které by vedl s. Zahradník. Poté byl ještě schválen plán práce na rok 1979.

1977

Výroční členská schůze se konala 18.12.1977 ve Dřešíně. Zúčastnilo se jí 18 členů a 3 hosté (Marášek a Beneš za MNV a Broulim jako velitel obvodu). V tomto roce proběhl masopustní průvod, hasiči se podíleli na pracích na kanalizaci a stavbě čekárny. Předán dar s. Staňkovi (70. let) a přijat nový člen Vilém Pečimůt. Po standardních zprávách o prevenci a hospodaření proběhla bohatá diskuse. Mluvilo se o kontrolách splnění závazků, pořízení požární techniky (siréna, hasicí přístroje, žebřík aj.) a nafilmování masopustního průvodu. Také se volil nový výbor a byl schválen plán činnosti na rok 1978. Padl slib, že se v příštím roce pokusíme zajistit okrskovou soutěž.

1976

První členská schůze proběhla 16.4.1976 a zúčastnili se jí Hynek, Zahradník, Šochman K., Šochman J., Mikeš, Kolářík, Česánek J., Bejček, Burda, Hubač a Smola Jos. ml. Zhodnocen byl masopustní průvod, kerého se zúčastnilo 9 členů. Dále bylo přijato předsevzetí zúčastnit se 1. máje ve Vacově, betonování patek pro posklizňovou linku a podle potřeby účast na budování koupaliště.
Druhá členská schůze byla 1.10.1976 a za hasiče kandidoval do místních voleb s. Mikeš, velitel jednotky. Dále byl úkol provést preventivnní prohlídky a natřít okna, dveře a okapy u hasičárny.
Výroční členská schůze se konala 19.12.1976 ve Dřešíně a přítomno bylo 19 členů. Po politickém úvodu byly hodnoceny volby a také byl postaven sušák na hadice. V oblasti kultury proběhl masopustní průvod a stavění májek. Schválen byl plán práce na rok 1977, zaměřený hlavně na prevenci. Čestné uznání za dobrou práci dostali Smola Jos. ml. a Česánek Jan. Odměna k životnímu jubileu byla předána Burdovi Tom. (70. let), Česánkovi Jos. (60. let) a Zahradníkovi Ed. (50. let). V diskusi poděkoval za práci hasičům zástupce MNV s. Beneš.

1975

Dne 13.11.1975 se konala výborová schůze, jejímž hlavním úkolem bylo připravit výroční členskou schůzi na 23.11.1975. Té se zúčastnilo 22 členů a 2 hosté a proběhla v pohostinství ve Dřešíně. Řídil ji předseda A. Kolářík a byla schválena změna na místě jednatele – místo Zd. Poleníka, který nastoupil vojenskou službu, to bude Poleník Jos. Kladně byla hodnocena činnost sboru, nesplněno bylo jen postavení sušáku na hadice. Byl schválen plán práce na rok 1976 a slavnostně předány nové členské průkazy. Nakonec poděkoval předseda MNV s. Burda a promluvil i velitel okrsku s. Janout.

1974

První členská schůze (15 členů) se konala 17.5.1974, kde bylo naplánováno námětové cvičení (19.5.1974) pro přípravu na okrskovou soutěž v Prkošíně. Novým členem se stal J. Hubač. Druhá schůze (11 členů) proběhla 9.7.1974 a jednalo se hlavně o zvýšení pozornosti při žňových pracech. Dále se mluvilo a proškolení družstva a brigádnických hodinách. Byly též předány nové brigadýrky (čepice).
Zasedání výboru bylo 13.12.1974 a připravovala se výroční členská schůze. Ta se konala 25.12.1974 a přítomno bylo 12 členů. Plán práce a rok 1974 byl dokonce překročen, dále bylo pořízeno: materiál na sušáky hadic, cvičné obleky, savice a nová hlava na stříkačku. Do diskusních příspěvků přispěli také s. Čekal a Vilánek.

Hasiči

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.