Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřešín

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání  nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřešín

Obecní úřad Dřešín v souladu s ustanovením § 93 odst.1  zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dřešín, svolaného dosavadní starostkou obce Dřešín v souladu s ust. § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání:   obecní hostinec Dřešín

Doba konání:   středa 10.11.2010 od  18 hodin

Navržený program:

1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Složení slibu členy zastupitelstva obce

3. Volba starosty a místostarosty

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

Ve Dřešíně dne 2.11.2010

Zdeňka Šašková, starostka