Výpis usnesení z 2.zasedání ZO Dřešín

Výpis usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 15.12.2010 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 26/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program druhého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočet obce Dřešín na rok 2011
  3. Místní program obnovy vesnice – obce Dřešín na období 2010 – 2016
  4. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011
  5. Aktualizace vnitřních směrnic obce Dřešín
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 27/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v souvislosti s realizací stavby zařízení distribuční soustavy  s názvem „Linka Čkyně – Vacov, úsek Čestice – Chvalšovice, ÚO 807 – 134“ uzavřenou mezi Obcí Dřešín jako budoucím povinným a společností E.ON Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným.

Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozpočet obce Dřešín na rok 2011 jako vyrovnaný včetně přílohy na jeho jednotlivé položky.

Příjmy: 2 695 300,- Kč

Výdaje: 2 695 300,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Místní program obnovy vesnice – obce Dřešín na období 2010 – 2016.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti do POV JčK na rok 2011 na akci „Regenerace: Obecní dům Dřešín 24 – výměna podlah a související vnitřní úpravy – 2. etapa“.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Vnitřní organizační směrnici obce Dřešín včetně všech příloh a dodatku č. 1.

Tato směrnice je platná od 10.11.2010.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej pozemku dle KN p.č. 414/8 o výměře 22 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2 s tím, že náklady za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponesou kupující.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2011 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení se obce Dřešín do projektu SOŠP – POV JčK 2011, dotační titul 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši 30%.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 35/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 6/2010.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 36/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitek ke stavbě dvou vrtaných studní a domovní čistírny včetně napojení do obecní kanalizace na pozemku p.č. PK 384 v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0