Informační list č. 1 – leden 2011

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 1 – leden 2011


Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou znovu poinformovali o některých aktuálních záležitostech a současně Vám do nového roku 2011 popřáli hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2011 – po celý rok ve čtrnáctidenních intervalech vždy v úterý

11.ledna    25.ledna      8.února    22.února     8.března   22.března   5.dubna   19.dubna   3.května   17.května   31.května   14.června   28.června  12.července    26.července    6.srpna     23.srpna    6.září    20.září     4.října    18.října   1.listopadu    15.listopadu   29.listopadu   13.prosince   27.prosince

V souvislosti se svozem komunálního odpadu bychom Vás chtěli požádat o trpělivost v případě, kdy dojde ke skluzu svozu popelnic, jako tomu bylo koncem roku 2010. Z části se tak stalo i naším zaviněním, když někdo do popelnice odhodil kus železa nebo betonu a tím došlo k rozbití kuka vozu. Proto prosíme kontrolovat všechno to, co se do popelnic dává.

Pokud by v budoucnu opětovně došlo ke skluzu ve svozu nebo by někomu nevyvezli popelnici a neměl by do čeho odkládat komunální odpad, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany. Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

2. Poplatek za komunální odpad na rok 2011

Jak jste jistě zaregistrovali, došlo ke zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a k jejímu nahrazení novou obecně závaznou vyhláškou č.2/2010. Výše poplatku na rok 2011 zůstala stejná jako v předchozím roce, tj.  300,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území obce. V případě, že nemovitost slouží k rekreačním účelům, pak činí poplatek částku 300,- Kč za tuto nemovitost. Poplatek je nutno uhradit do 31.3.2011 a to buď hotově na obecním úřadě nebo na účet  obce č. 8326291/0100.

3. Poplatek ze psů na rok 2011

Stejně tak byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích ze dne 3.12.2003  a od 1.1.2011 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 1/2010. Ani v tomto v případě nedošlo ke zvýšení příslušných poplatků, pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2011 a to buď hotově na obecním úřadě nebo na účet  obce č. 8326291/0100.

4. Úřední hodiny na Obecním úřadě Dřešín

Ke změně nedošlo ani v úředních hodinách na obecním úřadě, které jsou následující:

pondělí + středa + pátek      7.00 – 15.00,  ve středu ještě 18.00 – 20.00.

Samozřejmě můžete přijít i ve zbylé dny nebo po dohodě i mimo úřední hodiny. Pokud na úřadě nikdo nebude, volejte prosím na č.tel. 724 18 16 27.

5. Veřejné schůze zastupitelstva obce

Tak, jak bylo schváleno na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce, budou střídavě ve všech místních částech obce Dřešín jedenkrát za tři měsíce konány mimořádné veřejné schůze zastupitelstva obce (mimo jeho oficiální program), když termín a místo konání budou upřesněny minimálně týden před konáním veřejné schůze. První takováto schůze proběhne v měsíci březnu ve Dřešíně. Připravte si proto své návrhy, náměty a připomínky k činnosti obce pro další období.

6. Výpůjční doba obecní knihovny Dřešín

Od 1.1.2011 je stanovena nová výpůjční doba v obecní knihovně Dřešín (na obecním úřadě) a to každé úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod.

7. Webové stránky obce Dřešín

Veškeré aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách obce Dřešín na adrese www.dresin.cz.  Pokud budete mít zájem, zasílat informace domů elektronickou poštou, prosíme o sdělení e-mailové adresy obecnímu úřadu Dřešín.

8. Od nového roku se mění podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahradilo vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanovilo podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravilo i to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírnily požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dříve byla v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popř. kontrolu šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři. V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou a dodnes se musely dle vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém přepisu vůbec neuvažují.

V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:

ČIŠTĚNÍ – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.

KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti (nově musí kontrolovat celou spalinovou cestu, kudy kouř prochází, tedy od topidla až po ústí komína. Dříve kominík revidoval pouze komín). Tato kontrola se provádí 1x ročně.  Jestliže kominík při této kontrole zjistí závady, musí je nahlásit stavebnímu úřadu, který nařídí jejich odstranění.

Lidé, kterým komín vyhoří, a nebudou mít revizní potvrzení, mohou dostat pokutu až 25.000 korun v přestupkovém řízení a současně může následovat i krácení pojistného plnění.

Kontrola komínů proběhne v naší obci ve dnech 5. a 6. února 2011 (sobota, neděle).

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:

Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *