Výpis usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.04.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 24/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program šestého zasedání, doplněný o nový bod č. 3:

1. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2010

3. Rozpočtové opatření č. 2/2011

4. Výběr pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín

5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 2/2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín v roce 2011 pana Ondřeje Kratochvíla, bytem ………………………………….

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 2, zdržel se – 1

Usnesení č. 27/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se změnou technického řešení projektové přípravy stavby „Dřešín – kabel NN, p.Voldřich“, kdy kabel nízkého napětí bude veden ve stejných pozemcích ve vlastnictví obce Dřešín mikrotunelováním.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s odkupem částí pozemků v k.ú. Dřešín o celkové výměře 92 m2, kterými prochází vodovod do Dřešínských chalup a které jsou ve vlastnictví manželů ……………………, oba bytem ……………………,  a to části pozemku p.č. 161/2 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 113 o výměře 12 m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci víceúčelového hřiště ve Dřešíně do 4. výzvy k předkládání projektů Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH Dřešínek spolu s částečnou opravou požární zbrojnice Dřešínek do 1. výzvy grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jčk. Zpracováním žádosti o grant včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodloužení platnosti dvou smluv o dočasném užívání pozemku na dobu dalších pěti let, a to:

1. smlouvy o užívání pozemku ze dne 02.01.1995 na pozemek p.č. 66/35 o výměře 100 m2 v k.ú. Chvalšovice

2. smlouvy o dočasném užívání pozemku ze dne 2.1.20001 na pozemek p.č. 66/33 o výměře 50 m2 v k.ú. Chvalšovice.

V ostatních ujednáních zůstávají obě smlouvy beze změn.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti finančního výboru a schvaluje zápis z jeho I. zasedání ze dne 23.3.2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti kontrolního výboru a schvaluje zápis z jeho I. zasedání ze dne 30.3.2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s položením recyklátu na část pozemku KN p.č. 1000/3 v k.ú. Dřešín, která slouží jako příjezdová cesta k domu čp. 57 ve Dřešíně.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0