Výpis usnesení z 10.zasedání ZO

Výpis usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 07.09.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 56/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program desátého zasedání:

1.    Kontrola zápisu a usnesení z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2.    Rozpočtové opatření č. 4/2011

3.    Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2015

4.    Žádost o prodej části pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Chvalšovice

5.    Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 57/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem části pozemku  p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín za účelem přístupu k pozemku parc.č. 848/3 paní Heleně Bělohlavové, bytem Mírová 913, Strakonice s tím, že smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena na dobu minimálně 5 let a nájemné bude ve výši 1,- Kč/1 m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 58/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 4/2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 59/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Rozpočtový výhled obce Dřešín na léta 2012 – 2015.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 60/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN, uzemnění a sloupu NN na části pozemku ve vlastnictví obce Dřešín parc.č. PK 414/1 v k.ú. Chvalšovice s budoucím oprávněným E.ON Česká republika s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 61/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN a kbelové skříně na části pozemku ve vlastnictví obce Dřešín parc.č. 990 v k.ú. Dřešín s oprávněným E.ON Distribuce, a.s. 

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 62/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje text tzv.“klíčového dopisu“ premiérovi RNDr. Petru Nečasovi v souvislosti s navrhovaným zákonem o změně rozpočtového určení daní a pověřuje starostku obce jeho odesláním.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 63/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí převod přístrojů a dopravních prostředků v majetku obce Dřešín, jejichž hodnota je nižší než 40.000,- Kč a jsou dosud vedeny na účtu 022…, na účet 02850.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 64/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ode dne 24.3.2011 a schvaluje zápis z jeho II. zasedání.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0