Rozpočet obce Dřešín na rok 2012

 ROZPOČET  –  OBEC  DŘEŠÍN
               ROK   2012 IČ   0025160
PŘÍJMY
 Paragraf  Položka
1111  Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 357000,00
1112  Daň z příj.OSVČ 30000,00
1113  Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn. 45000,00
1121  Daň z příj. Práv.osob 581000,00
1211  Daň z přídané hodnoty 1000000,00
1337  Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 110000,00
1341  Poplatek psů 4400,00
1361  Správní poplatky 3000,00
1511  Daň z nemovitostí 295000,00
4112  Neinvest.přij.transféry ze st.rozp. 60100,00
2485500,00
1031  Pěstební činnost 80000,00
2144  Ostatní služby 200,00
2310  Pitná voda 100000,00
3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15000,00
3722  Sběr a svoz komunál.odpadů 4200,00
3725  Využívání a zneškodňování komunál.služeb 40000,00
4351  Osobní asistence,peč.služba 40000,00
6310  Obecné příjmy a výdaje z finan.operací 15100,00
 PŘÍJMY   CELKEM 2780000,00
 VÝDAJE
Paragraf
1031  Lesní hospodářství 55000,00
2144  Ostatní služby /prodejna,pohostinství/ 10000,00
2212  Silnice 80000,00
2310  Pitná voda 122500,00
2321  Odvádění a čištění odpadních vod a naklá.s kaly 127200,00
3111  Předškolní zařízení 30000,00
3113  Základní školy 395000,00
3314  Činnosti knihovnické 2000,00
3326  Ochr.památek a péče o kult.dědictví (Kapličky) 10000,00
3399  Ostatní záležitosti kultury 140000,00
3412  Sportovní zařízení v majetku obce 70000,00
3421  Využití volného času dětí a mládeže 20000,00
3631  Veřejné osvětlení 73000,00
3632  Pohřebnictví 3300,00
3636  Územní rozvoj 50000,00
3639  Komunální služba a územní rozvoj 100000,00
3721  Sběr a a svoz nebezpečních odpadů 30000,00
3722  Sběr a svoz komunál.odpadů 150000,00
3723  Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo) 107000,00
3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30000,00
4351  Ostatní asistence,pečov.služba (obědy důchodci) 62000,00
5512  Požární ochrana 60500,00
6112  Zastupitelstva obcí 674000,00
6171  Činnost místní správy 358700,00
6310  Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6000,00
6320  Pojištění funkčně nespecifikované 10200,00
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené 3600,00
 VÝDAJE CELKEM 2780000,00
 Výdaje – příloha rozpočtu na rok 2012
Paragraf Položka
1031 Lesní hospodářství
5021 Ostatní osobní výdaje 20000
5139 Nákup materiálu 20000
5169 Nákup ost.služeb 15000
2144 Ostatní služby /prodejna,pohostinství/
5137 Drobný hmotný majetek
5139 Nákup materiálu
5171 Opravy a udržování 10000
2212 Silnice
5166 Konzul.porad.a právní služby
5169 Nákup ost.služeb 80000 zimní údržba
5171 Opravy a udržování
2310 Pitná voda
5021 Ostatní osob.výdaje
5139 Nákup materiálu 38500
5154 Elektrická energie 24000
5169 Nákup ostatních služeb 50000
5171 Opravy a udržování 10000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá.s kaly
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5169 Nákup ostatních služeb 40000
5171 Opravy a udržování 87200
3111 Předškolní zařízení
5321 Neinv.transfery obcím 30000
3113 Základní školy
5321 Neinv.transfery obcím 395000
3314 Činnosti knihovnické
5136 Knihy 1000
5169 Nákup ostatních služem 1000
3326 Ochr.památek a péče o kult.dědictví (Kapličky)
5139 Nákup materiálu
5166 Konzultační,porad.a práv.služby
5171 Oprava a udržování 10000
3399 Ostatní záležitosti kultury
5137 Drob.dlouh.hmot.majetek
5169 Nákup ostatních služeb 15000
5175 Pohoštění 10000
5194 Věcné dary 15000
6121 Budovy, haly a stavby 100000 škola Dřešínek
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
6121 Budovy, haly a stavby 70000 hřiště Dřešín
3421 Využití volného času dětí a mládeže
5021 Ostatní osobní výdaje
5137 Drobný hmotný dlouh.majetek 20000
5139 Nákup materiálu
3631 Veřejné osvětlení
5139 Nákup materiálu 5000
5154 Elektrická energie 38000
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 30000
3632 Pohřebnictví
5321 Neinv.transfery obcím 3300
3636 Územní rozvoj
5121 Ostatní osobní výdaje
6119 Ost.nákupy dlouhodob.nehmot.majetku. 50000 (územní plán)
6121 Budovy, haly a stavby
3639 Komunální služba a územní rozvoj
5169 Nákup ostatních služeb
6130 Pozemky 100000
3721 Sběr a a svoz nebezpečních odpadů
5169 Nákup ostat.služeb 30000
3722 Sběr a svoz komunál.odpadů
5169 Nákup ostatních služeb 150000
3723 Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo)
5169 Nákup ostatních služeb 107000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5121 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu jinde nezař. 5000
5156 Pohonné hmoty a maziva 5000
5169 Nákup ostatních služeb 20000
4351 Ostatní asistence,pečov.služba (obědy důchodci)
5021 Ostatní osobní výdaje 12000
5138 Nákup zboží 40000
5173 Cestovné 10000
5512 Požární ochrana
5021 Ostatní osobní výdaje 10000
5134 Prádlo, oběv
5137 Drobný hmot.dlouhod.maj. 5000
5139 Nákup materiálu 8000
5154 Elektrická energie 3500
5156 Pohonné hmoty a maziva 4000
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Oprava a udržov. 30000
6112 Zastupitelstva obcí
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 520000
5031 Povin.poj. Na soc.zab. 90000
5032 Povin.poj. Na zdrav.poj. 46000
5167 Služby školení a vzdělávání 5000
5173 Cestovné 12000
5175 Pohoštění 1000
6171 Činnost místní správy
5011 Platy zaměstnanců 96000
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje 20000
5031 Povin.poj.na soc.zab. 24000
5032 Povin.poj.na veř.zdrav.pojištění 8700
5038 Povinné pojistné na úraz.pojištění 500
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6000
5137 Drobný hmotný majetek
5139 Nákup materiálu 15000
5154 Elektrická energie 40000
5161 Služby pošt 4500
5162 Služby telekomunikací a radiokomun. 20000
5166 Konzultační,porad.a právní služby 3000
5167 Služby školení a vzdělávání 6000
5169 Nákup ostatních služeb 50000
5171 Opravy a udržování 13000
5173 Cestovné 2000
6121 Budovy, haly a stavby 50000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
5141 Úroky
5163 Služby peněžních ústavů 6000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
5163 Službě peněžních ústavů 10200 pojištění staveb
6402 Finanční vypořádání minul. Let
5366 Výdaje z finan.vypořádání (vratka dotace)
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
5229 Ost. Neinvest.transf.nezisk.a pod.org. 500 Svaz měst a obcí Str.
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územ.úr. 3100 SOŠP
2780000