Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 08.02.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 11/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program patnáctého zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Hodnotící zpráva za rok 2011

3. Darovací smlouva na pozemek dle KN p.č. 977/6 o výměře 138 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace od Jihočeského kraje

4. Grantové programy JčK

5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 12/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej částí pozemků v k.ú. Dřešínek a to části pozemku p.č. 834/1 o výměře 256 m2 a části pozemku p.č. 834/2 o výměře 78 m2, vše dle geometrického plánu č. 60-77/2011 vyhotoveného společností GEODEST spol. s r.o., Písecká 187, Strakonice, za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2 panu …………….., bytem ……………………………………. s tím, že náklady za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponese kupující.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 13/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí:

a) Hodnotící zprávu za rok 2011

b) Inventarizační zprávu za rok 2011

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 14/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přijetí daru nemovitosti od Jihočeského kraje a to pozemkové parcely KN č. 977/6 o výměře 138 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 147 – 95/2010 ze dne 29.12.2010 z pozemkové parcely KN č. 977/1, vše v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 15/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín

I. souhlasí s podáním následujících žádostí do 1. výzev vyhlášených grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2012:

1. Projekt „Oprava autobusové zastávky Chvalšovice, Vacovice“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Dostupnost a infrastruktura, Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek

2. Projekt „Oprava zásahové přenosné požární stříkačky PPS 12 pro JSDH Dřešín“ do Grantového programu Jihočeského kraje Na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK, Opatření č. 2

3. Projekt „Obnova návesního rybníka ve Dřešíně“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Venkovský prostor, Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, Opatření č. 1 Rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků) – investičního charakteru

4. Projekt „Oplocení a úprava okolí pomníku padlým v 1. světové válce ve Dřešíně“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Úcta k předkům Prioritní oblast – Rozvoj urbánních prostorů Úcta k předkům

5. Projekt „Výstavba nového úseku kanalizace ve Chvalšovicích“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Venkovský prostor, Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Opatření č. 1 Kanalizace

II. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedených projektů.

III. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušné projektové žádosti spolu s požadovanými přílohami a tyto žádosti podat v termínech stanovených v souladu s grantovými pravidly.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 16/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín:

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu střechy budovy občanské vybavenosti čp. 26 ve Dřešínku do Nadace OKD, program „Pro budoucnost“ .

II. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěn 10% podíl na spolufinancování uvedeného projektu.

III. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádost podat nejpozději do 24.02.2012.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 17/2012

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín jmenuje komisi pro narovnání a dořešení majetkových vztahů mezi Obcí Dřešín a sourozenci Ing. Františkem Smolou a Ivetou Smolovou ve složení: Zdeněk Poleník ml., Radek Kolářík a Eva Broulimová.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 18/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání komunálním odpadem původci odpadu v obci Dřešín na rok 2012 ve výši 300,- pro podnikající fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 19/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu jednoho oběda pro seniory obce Dřešín ve výši 57,- Kč a to s platností od 01.02.2012.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 20/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí plán práce finančního a kontrolního výboru ZO Dřešín na rok 2012.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *