Výpis usnesení ze 16. zasedání ZO Dřešín

Výpis usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 14.03.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 21/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program šestnáctého zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem obchodu ve Dřešíně

3. Soutěž vesnice roku 2012

4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 22/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku paní Janě ………., bytem ……………….., na provoz obchodu ve Dřešíně ve výši 600,- Kč měsíčně.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 23/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce zpracovat a odeslat přihlášku do soutěže včetně všech povinných příloh a to nejpozději do 30.04.2012.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 24/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín bez připomínek souhlasí s podklady pro zadání nového územního plánu obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 25/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín v souvislosti s akcí „Přeložka stávajícího vodovodu na pozemcích p.č. 32/1, 33/8, 990 a 1000/5, k.ú. Dřešín“ souhlasí:

a) s tím, že žadatelem o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žadatelem o vydání stavebního povolení byli investoři manželé Eva a Jiří Záhorských, oba trvale bytem Dřešín 51, okr. Strakonice

b) s přeložením části stávajícího obecního vodovodního řadu na pozemcích p.č. 990, 33/8 a 32/1, vše v k.ú. Dřešín

c) s vedením nové trasy obecního vodovodu po hranicích části pozemků p.č. 990 a p.č. 1000/5, vše v k.ú. Dřešín

d) s novou polohou vodovodního potrubí dle předložené dokumentace

e) s napojením plánovaného RD na pozemku 32/1 k.ú. Dřešín na obecní vodovod

f) se zjednodušeným územním řízením nebo s vedením řízení veřejnoprávní smlouvou

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 26/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – umístění zemního kabelového vedení NN a uzemnění přes část pozemku parc.č. 976/1 v k.ú. Dřešín dle geometrického plánu č. 169-241/2011 zhotoveného firmou Ing. Ivo Šafařík ze dne 27.12.2011.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 27/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje provádění pěstebních prací v obecních lesích v roce 2012 (s výjimkou těžebních prací) Mysliveckým sdružením Vrchy Dřešín, o.s., IČ: 22840087, za cenu stejnou jako v roce 2011.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 1, zdržel se – 0

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *