Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 18.04.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 28/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program sedmnáctého zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2011

3. Výběr pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín

4. Účetní odpisový plán na rok 2012

5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Dřešín za rok 2011 a ukládá starostce jeho zveřejnění na kamenné i elektronické úřední desce. Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín v roce 2012 pana Václava Matějíčka, bytem Chvalšovice 9.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2

Usnesení č. 31/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Účetní odpisový plán obce Dřešín na rok 2012. Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přípravu projektu na rozšíření veřejného osvětlení ve všech místních částech obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje „Směrnici k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl.zn.“

Výsledek hlasování: pro – 8 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu „Stavební obnova umělé vodní plochy na veřejném prostranství ve Chvalšovicích“ firmu Roman Bublík, Stavební práce, Dřešín 45, p. Čestice, 387 19, IČ: 65954203 za cenu 285 000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 35/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Aby kola lépe jela“ do 6. výzvy k předkládání projektů Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje ZO Dřešín starostku obce Evu Broulimovou. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín prohlašuje, že obec Dřešín má ve svém rozpočtu zajištěnu potřebnou finanční spoluúčast.

Výsledek hlasování: pro – 8 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 36/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje využití cenové nabídky společnosti E.ON Energie, a.s. na dodávku elektrické energie – Produkt Obec36.

Výsledek hlasování: pro – 8 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 37/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup trampolíny na dětské hřiště za cenu 4.750,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 38/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1000/1 v k.ú. Dřešín za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 39/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru a schvaluje zápis z jeho zasedání ze dne 4.4.2012.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0