Výpis usnesení z 22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 07.11.2012 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 67/2012 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého druhého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

  2. Rozpočtové opatření č. 4/2012

  3. Plán inventur za rok 2012

  4. Příprava a návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2013

  5. Vyřazení majetku neevidovaného v účetnictví obce v hodnotě do 500,- Kč

  6. Zimní údržba 2012/2013

  7. Obecně závazná vyhláška č.1/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  8. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 68/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 66/29 o výměře 405 m2 v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 69/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 4/2012.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 70/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2013 jako vyrovnaný. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zveřejnit návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2013 na úřední desce, elektronické úřední desce  a obecních vývěskách.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 71/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje vyřazení majetku v hodnotě do 500,- Kč z účetní a majetkové evidence obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 72/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2012/2013 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,-Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 73/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2013. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 ve výši 300,- Kč na poplatníka a rok.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 74/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výměna střešní krytiny na objektu bývalé školy ve Dřešínku“ do POV JčK na rok 2013. Současně zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele této akce firmu Bendl Vladimír, Dražejov 358 za cenu 388.415,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 75/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje budovy čp. 19 ve Dřešíně (bývalý obecní úřad) za kupní cenu 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 76/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín uděluje souhlas společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava, IČ: 25846761, k užití znaku obce Dřešín pro vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí ČR.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 77/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje úhradu nákladů spojených s přeložením a zhodnocením obecního vodovodu ve Dřešíně ve výši 41.348,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *