Výpis usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z  24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 09.01.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 1/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého čtvrtého zasedání:

  1.  Kontrola zápisu a usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 6/2012
  3. Zhodnocení roku 2012
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 6/2012.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí hodnotící zprávu za rok 2012, jejíž písemné znění tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí dopis paní Zuzany Králové, bytem Dřešín 35 ohledně havarijního stavu hráze rybníčka – hasičské nádrže – ve Dřešíně s tím, že se pokusí zajistit potřebné finanční prostředky na jeho opravu z grantových prostředků Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 66/29 o výměře 405 m2, odvodňovací stoky kolem pozemku parc.č. 66/39 a části pozemku parc.č. 67/1 lesní pozemek, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín odkládá vyjádření k záměru oplocení pozemku parc.č. 384 v k.ú. Dřešín do příštího zasedání ZO s tím, že ukládá starostce svolat místní šetření na místě samém za účasti žadatelů manželů Marie a Václava Voldřichových, oba bytem Dřešín čp. 45 a členů ZO Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín

  1. bere na vědomí Dohodu o zrušení a vypořádání Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Dohodu o zrušení a vypořádání Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání, obě uzavřené mezi Městem Strakonice a Obcí Dřešín
  2. Schvaluje Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a Smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole ve Strakonicích, obě uzavřené mezi Městem Strakonice a Obcí Dřešín

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce pozvat zástupce OO Policie ČR Volyně na březnovou schůzi ZO Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje koupi stanu o rozměrech 6 x 12 m pro potřeby obce.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zápis ze 4.zasedání kontrolního výboru ZO Dřešín ze dne 29.12.2012.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *