Výpis usnesení z 27. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z  27. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 17.04.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně


Usnesení č. 34/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého sedmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2013
  3. Darovací smlouva s Jihočeským krajem
  4. 9. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.
  5. Žádost o závazné stanovisko – souhlas se změnou stavebního záměru stavby skladu zemědělského nářadí na rodinný dům na pozemku parc. č. 461/8 v k.ú. Dřešín
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 35/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013, jehož písemné znění tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 36/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje darovací smlouvu spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene, kterou daruje Jihočeskému kraji  pozemek parc.č. 1000/11 o výměře 28 m2 ost.pl., ost. kom. v k.ú. Dřešín, oddělený na základě GPL č. 161-599/2011 ze dne 17.5.2011 z pozemku parc. č. 1000/3 ost.pl., ost. kom.  o výměře 135 m2 v k.ú. Dřešín a současně na základě téhož geometrického plánu zřizuje ve prospěch oprávněného Jihočeského kraje věcné břemeno na pozemku parc.č. 1000/3 v k.ú. Dřešín, spočívající v právu strpění umístění stavby opěrné zdi jako součásti silnice č. II/170 a právo přístupu k ní za účelem kontroly, oprav a údržby.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 37/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním opakované žádosti o dotaci na projekt opravy spojovací místní komunikace Dřešín – Dřešínek pod názvem „Aby kola lépe jela“ do 9. výzvy k předkládání projektů Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 38/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se změnou stavby skladu zemědělského nářadí na pozemku parc. č. 461/8 v k.ú. Dřešín na rodinný dům s čistírnou odpadních vod a zahradním posezením.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 39/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přeřazení pozemku dle KN parc.č. 461/8 trvalý travní porost v k.ú. Dřešín ze zastavitelného do zastavěného území a to v rámci nového územního plánu obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 40/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje v rámci POV Jihočeského kraje, DT 7, v roce 2013 realizaci dvou akcí, a to „Oplocení pomníku padlým v 1. světové válce ve Dřešíně“ a „Venkovní ohniště u dětského hřiště ve Dřešíně“.  

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 41/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitek ke stavbě nové kabelové přípojky NN pro pozemek parc.č. 874/5 v k.ú. Dřešín, stavba č. 001030013267, Dřešín – chata če. 6 – kNN.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 422013:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku obce přípravou a realizací výběrového řízení na akci „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“. Současně ZO schvaluje hodnotící komisi na tuto  veřejnou zakázku malého rozsahu ve složení Ing. Karel Bernas, Radek Kolářík, Zdeněk Poleník ml., Jiří Volf a Eva Broulimová.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 43/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu finančního výboru o jím provedené kontrole dne 27.03.2013. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *