Výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  28. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 29.05.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 Usnesení č. 44/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého osmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2012
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2013
  4. Výběr zhotovitele akce „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“
  5. Finanční plán obnovy vodovodu a kanalizace v obci Dřešín na období 2013 – 2017
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 45/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 2 k Vnitřní organizační směrnici obce Dřešín, kterým pověřuje starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření u jednotlivých položek ve výdajích obce Dřešín do výše 1 mil. Kč/měsíc.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 46/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Dřešín za rok 2012 a ukládá starostce jeho zveřejnění na kamenné i elektronické úřední desce. Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 47/2013:

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 3/2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 48/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“ firmu PSK – ASM s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ 29228018  za cenu 1.029.582,- Kč včetně DPH. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 49/2013:

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Finanční plán obnovy vodovodu a kanalizace v obci Dřešín na období 2013 – 2017.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 50/2013:

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení   práva odpovídajícího věcnému břemenu  spočívajícího v umístění kabelu NN  na části pozemku parc.č. 874/1, 1012 v k.ú. Dřešín za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč. Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 51/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zakoupení dvou kusů trampolíny do Dřešína a Hořejšic.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *