Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu

Zde kompletní dokument ve formátu pdf ke stažení.
=====================================================

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

 

ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZÁKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 A DLE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K POSTUPU OBCE DŘEŠÍN PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB.  PLATNÉM ZNĚNÍ.

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.

 

PODPOROVÁNO Z FONDU SOUDRŽNOSTI, V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

ZADAVATEL:                                                                                                 

Obec Dřešín, 387 19 Dřešín 24, IČ: 002 51 160

1.     IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ZÁSTUPCE ZADAVATELE

 

Údaje o zadavateli:

Název zadavatele:                            Obec Dřešín

Druh zadavatele:                               Zadavatel veřejné zakázky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

                                                           územní samosprávný celek

Právní forma:                                    Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo žadatele:                                   Dřešín 24, 387 19 Dřešín

IČ:                                                      002 51 160

Osoba oprávněná jednat:                 Eva Broulimová, starostka obce

 

Údaje o zástupci zadavatele:

 

Obchodní jméno:                               DOMOZA projekt s.r.o.

Sídlo:                                                  Pražská 84/15, 301 00 Plzeň

Právní forma:                                    Společnost s ručením omezeným

IČ:                                                      281 45 089

DIČ:                                                   CZ28145089

Statutární zástupce:                          Ing. Jaroslava Konvalinková, jednatel

Kontaktní osoba:                               Ing. Jaroslava Konvalinková

Tel. č.: +420 725 005 891

E-mail: konvalinkova@domoza-projekt.eu

2.     VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Název veřejné zakázky:                   POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

Druh veřejné zakázky:                      Veřejná zakázka na stavební práce (dílčí plnění A – dodávka, dílčí plnění B – stavební práce)

Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Zakázka malého rozsahu o finančním objemu nad 500 000 Kč do 3 000 000 Kč u stavebních prací dle Vnitřní organizační směrnice obce Dřešín

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel však dodržuje zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.

Předpokládaná celková hodnota

veřejné zakázky:                              2 433 222,80 Kč bez DPH

 

Předmět veřejné zakázky:                Předmětem veřejné zakázky jsou následující práce:

 • výměna všech otvorových výplní (okna a dveře),
 • zateplení obvodového pláště,
 • zateplení stropu,
 • zateplení podlahy na terénu,
 • instalace nízkoemisního automatického teplovodního kotle na uhlí s účinností 80 %.

 

Součástí předmětu zakázky je:

 • zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 • zřízení, odstranění, zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 • zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 • účast na pravidelných kontrolních prohlídkách,
 • veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 • likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 • zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 • provedení přejímky stavby,
 • zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
 • průvodní technická dokumentace, zkušební kontroly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „výkaz výměr“ příloha č. 7 a 8 Zadávací dokumentace).

Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, zakázka je rozdělena na tato dílčí plnění:

DÍLČÍ PLNĚNÍ A) Náhrada stávajícího zdroje vytápění nízkoemisním automatickým teplovodním stacionárním kotlem na uhlí včetně souvisejících prací (výkaz výměr SO 04)

Předpokládaná hodnota dílčího plnění A):  748 685,19 Kč bez DPH.

DÍLČÍ PLNĚNÍ B) Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu, zateplení podlahy, výměna oken a dveří a s tím související práce (výkaz výměr SO 01, SO 02, SO 03, SO 05)

Předpokládaná hodnota dílčího plnění B):  1 684 537,61 Kč bez DPH. 

V rámci zakázky je možné předložit celkovou nabídku nebo nabídku pouze pro jednotlivé dílčí plnění. (Uchazeč  může podat nabídku na obě dílčí plnění dle uvedených podmínek nebo pouze na jedno dílčí plnění dle jeho výběru.)

 

Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace:

Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství je následující (číselník Common Procurement Vocabulary = CPV):

 • 45331110-0    Instalace a montáž kotlů
 • 45212000-6    Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
 • 45321000-3   Tepelné izolace

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

CZ- Česká republika

CZ03- Jihozápad

CZ031- Jihočeský kraj

CZ0316 – Strakonice

CZ0316551040 – obec Dřešín

Adresa místa realizace:  Dřešínek 26, 387 19 Dřešín

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení či na okolnosti, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel.

Zakázka bude realizována v termínu od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2014.

3.     ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci si musí uchazeči vyžádat od zástupce zadavatele písemně e-mailem: konvalinkova@domoza-projekt.eu nebo na adrese DOMOZA projekt s.r.o., Pražská 84/15, 301 00 Plzeň.


4.     LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 6. 2013 12:00 hod.

Nabídky mohou uchazeči začít podávat den po dni odeslání výzvy k podání nabídek na adresu:

DOMOZA projekt s.r.o.

Pražská 84/15

301 00 Plzeň

 

Osobní předání je možné po předchozí domluvě v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 s kontaktní osobou:

Ing. Jaroslava Konvalinková

T: +420 725 005 891

E: konvalinkova@domoza-projekt.eu

 

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených nabídek.

5.     POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ

Základní kvalifikační předpoklady pro dílčí plnění A i B

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní čestným prohlášením (příloha č. 3 zadávací dokumentace), které musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Uchazeči mohou splnit základní kvalifikační předpoklady také dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Profesní kvalifikační předpoklady pro dílčí plnění A i B

Profesní kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat v rozsahu:

 • Výpis z obchodního rejstříku – pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, prostá kopie).
 • Doklad o oprávnění k podnikání – podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie) a to v rozsahu odpovídajícím předmětu jednotlivých dílčích plnění.

 

Technické kvalifikační předpoklady pro dílčí plnění A

Technické kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat v následujícím rozsahu:

 • Seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru s předmětem: instalace zdroje vytápění a související práce realizované dodavatelem v posledních 3 letech o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 200 000 Kč bez DPH. V seznamu bude uvedeno minimálně: název akce, předmět akce – realizované činnosti, investor, místo realizace, doba realizace (od – do, měsíc/rok), celkové náklady akce, náklady na tu část akce, která se týkala instalace zdroje vytápění a souvisejících prací). Uchazeč může použít vzor formuláře Seznam referenčních zakázek – viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace.

 

Technické kvalifikační předpoklady pro dílčí plnění B

Technické kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat v následujícím rozsahu:

 • Seznam minimálně 3 významných stavebních prací za posledních 5 let s předmětem: zateplení konstrukcí a výměna otvorových výplní veřejných či bytových budov, přičemž u každé stavební práce (zakázky) musí hodnota činit min. 500 000 Kč bez DPH. (V případě, že zakázka zahrnovala i další stavební práce netýkající se zateplení a výměny otvorových výplní, bude uvedeno, jaký podíl činily stavební práce související se zateplením konstrukcí a výměnou otvorových výplní. Hodnota min. 500 000 Kč bez DPH se pak bude týkat pouze části prací souvisejících se zateplením konstrukcí a výměnou otvorových výplní). V seznamu bude uvedeno minimálně: název akce, předmět akce – realizované činnosti, investor, místo realizace, doba realizace (od – do, měsíc/rok), celkové náklady akce, náklady na tu část akce, která se týkala zateplení konstrukcí a výměny otvorových výplní a souvisejících prací. Uchazeč může použít vzor formuláře Seznam referenčních zakázek – viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace.

 

6.1 Prokazování kvalifikace subdodavatelem 

V případě, že uchazeč nemůže v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikačních předpokladů, může chybějící kvalifikaci prokázat subdodavatelem. Nastane-li taková situace, musí uchazeč zadavateli předložit:

 • Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladuprohlášení, že dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
 • Doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu – výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, prostá kopie).
 • Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem – z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,

v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a splnění profesního kvalifikačního předpokladu, kterým je předložení výpisu z  obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

 

Dodavatel, který podal nabídku (uchazeč), nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž výběrovém řízení, prostřednictvím něhož jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci či její část (není však v rozporu, pokud dodavatel, který nepodal nabídku, je subdodavatelem i více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení)

6.2 Podání společné nabídky

V případě, že bude podána nabídka více uchazeči, musí každý z nich v plném rozsahu prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestným prohlášením a profesního kvalifikačního předpokladu – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

V případě, že bude podána nabídka více uchazeči, musí všichni uchazeči společně v plném rozsahu prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů (s výjimkou uvedenou výše) a technických kvalifikačních předpokladů. Bude-li třeba splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, použije se kapitola 6.1.

V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze  zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

6.     HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro jednotlivá dílčí plnění samostatně.

Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená hodnotící komise. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za dílčí plnění A a nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za dílčí plnění B.

7.     OSTATNÍ USTANOVENÍ

Dodavatel je vázán svou nabídkou 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 

Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhrazuje požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné nesmí být plněna subdodavatelem.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a to bez udání důvodu. Zadavatel je povinen zrušit výběrové řízení, pokud obdrží ve lhůtě pro podání nabídek méně než 3 nabídky za jednotlivá dílčí plnění.

Ostatní ustanovení, nejsou-li obsahem této výzvy, se řídí zákonem případně platnými právními předpisy.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Uchazeč smí subdodavateli zadat tyto části zakázky pro dílčí plnění A Náhrada stávajícího zdroje vytápění nízkoemisním automatickým teplovodním stacionárním kotlem na uhlí včetně souvisejících prací (dle výkazu výměr SO 04):

 • Stavební díl 2:   Základy a zvláštní zakládání
 • Stavební díl 3:   Svislé a kompletní konstrukce
 • Stavební díl 61: Úpravy povrchů vnitřní
 • Stavební díl 94: Lešení a stavební výtahy
 • Stavební díl 95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
 • Stavební díl 97: Prorážení otvorů
 • Stavební díl 99: Staveništní přesun hmot
 • Stavební díl D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

Uchazeč smí subdodavateli zadat tyto části zakázky pro dílčí plnění B Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu, zateplení podlahy, výměna oken a dveří a s tím související práce (dle výkazu výměr SO 01, SO 02, SO 03, SO 05):

 • Stavební díl 94:             Lešení a stavební výtahy
 • Stavební díl M21:           Elektromontáže
 • Stavební díl 64:             Výplně otvorů
 • Stavební díl 769:           Otvorové prvky z plastu

Ostatní práce NEMOHOU být zadány subdodavateli. V případě, že uchazeč uvede jiné subdodávky, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyřazena!!!

 

V Dřešíně, 13. 6. 2013

………..………………………………………………

zadavatel

Úřední deska:                                                             Elektronická úřední deska:

Vyvěšení: ……………………………………                                 Vyvěšení: ……………………………………

Sejmutí:            ……………………………………                                               Sejmutí: ……………………………………

Jméno a příjemní: ……………………………………                     Jméno a příjmení: ……………………………………

Podpis:  ……………………………………                                               Podpis: ……………………………………

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *