Výpis usnesení z 31. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  31. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 04.09.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 59/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého prvního zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 29. a 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 7/2013
  3. Žádost o vyřízení zastavování pravidelných víkendových autobusových linek na zastávce „Chatová oblast Dřešín“
  4. Žádost o navržení kandidátů do funkce přísedících u Okresního soudu ve Strakonicích
  5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 60/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín:

  1. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2013 ze dne 31.7.2013 a č. 6/2013 ze dne 1.8.2013 schválená starostkou obce Dřešín
  2. schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 7/2013.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 61/2013 :

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s udělením licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 137442 Praha – Strakonice – Stachy dopravci PROBO BUS a.s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr s tím, že žádá o doplnění jízdního řádu o zastávku Dřešín, chatová oblast a to u všech spojů a v obou směrech.  Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce sdělit toto stanovisko manželům Marii a Karlovi Vachtovým.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 62/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Strakonicích pana Miroslava Roučku, nar. 04.09.1981, trvale bytem  Dřešín čp. 48, okr. Strakonice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 63/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s návrhem na vybudování nové sloupové trafostanice pro připojení pozemku parc.č. 389/3 v k.ú. Dřešín za podmínky, že nový zemní kabel NN bude pod místní komunikací veden podvrtem. 

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 64/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013 ve Dřešíně. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje zpracováním této žádosti společnost CORPORIN s.r.o., Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice za cenu 20.000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 65/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu finančního výboru a zprávu kontrolního výboru o jimi provedených kontrolách v měcích srpen a září 2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *