Výpis usnesení z 32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.10.2013 od 17.00 na penzionu v Hořejšicích

 

Usnesení č. 66/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého druhého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 8/2013
  3. Dodatek k vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (číslování účetních dokladů)
  4. Plán inventur za rok 2013
  5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 67/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 8/2013.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 68/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Dodatek č. 3 k Vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (změna číslování knih v účetnictví obce v souvislosti s novým účetním programem KEO-W).

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 69/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Plán inventur na rok 2013. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 70/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje instalaci nového komínového tělesa na objektu bývalé školy ve Dřešínku, kterou provede firma Kominictví Stryk, Ke Hřbitovu 467, 252 31 Všenory, IČ: 67668267 za cenu 31.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 71/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci do připravované výzvy MMR ČR v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2014, DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci na opravu kaple Panny Marie Matky Dobré rady ve Dřešíně. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku přípravou příslušné žádosti o dotaci a všech s tím souvisejících podkladů. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0