Výpis usnesení z 35. zasedání zastupitelstva

Výpis usnesení  z  34. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 22.01.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 1/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého pátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Zhodnocení roku 2013
  3. Granty Jihočeského kraje na rok 2014
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej stavební parcely č. 95/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Dřešín za kupní cenu 30,- Kč/m2 paní Boženě Burdové, Sedlecká 11/408, 182 00 Praha 8 Kobylisy s tím, že náklady za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy včetně poplatku za návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí ponese v plné výši kupující.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí ústní zhodnocení roku 2013 z hlediska výsledku hospodaření. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2014:

  1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci do následujících grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2014:

a)     z GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích na akci „Rekonstrukce návesního rybníčku ve Dřešíně“

b)     z GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Rozšíření zázemí pro zásahovou jednotku SDH Dřešín“

c)     z GP Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení na akci „Modernizace autobusové zastávky Dřešín, Chvalšovice, rozcestí Vacovice“

  1. Zastupitelstvo obce  Dřešín  současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedených projektů.
  2. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce zpracovat příslušné projektové žádosti spolu s požadovanými přílohami a tyto žádosti podat v termínech stanovených v souladu s grantovými pravidly příslušných grantových programů.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 1/2014.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2016 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu finančního výboru o jím provedené kontrole v měsíci prosinec 2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje provedení opravy stávajících WC v objektu bývalé školy ve Dřešínku za cenu 224.526,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *