Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně

Usnesení č. 1/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín určuje zapisovatelem Zdeňka Poleníka a ověřovateli zápisu Martinu Solusovou a Jiřího Volfa.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 3. Ostatní
 4. Diskuze, závěr.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín stanovuje jednoho místostarostu.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2

Usnesení č. 4/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude dotyčný člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0  

Usnesení č. 5/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., uvolněnou starostkou obce Dřešín Evu Broulimovou, nar. 29.11.1960, bytem Dřešín Dřešínek 6.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0  , zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., neuvolněným místostarostou obce Dřešín Zdeňka Poleníka, nar. 10.10.1978, bytem Dřešín 46.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2

Usnesení č. 7/2014

Zastupitelstvo  obce Dřešín zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín volí předsedkyní finančního výboru Martinu Solusovou.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín volí předsedou kontrolního výboru Radka Koláříka.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín volí členy finančního výboru Miroslava Roučku a Mgr. Janu Voldřichovou.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 11/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín volí členy kontrolního výboru Davida Tomáška a Ing. Jiřího Záhorského.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *