Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva

Výpis usnesení z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně

 

Usnesení č. 12/2014 :Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program prvního zasedání:

  1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín
  2. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2014
  3. Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2015
  4. Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2015
  5. Zimní údržba místních komunikací 2014/2015
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích v platném znění a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění takto:

– místostarostovi odměnu ve výši 7.500,- Kč, předsedům finančního a kontrolního výboru odměnu ve výši 1.100,- Kč, členům výborů odměnu ve výši 800,- Kč a členům zastupitelstva obce bez dalších funkcí odměnu ve výši 500,- Kč. Tyto odměny jsou stanoveny od 05.11.2014.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 14/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Plán inventur na rok 2014.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 15/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2015 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 3.485.000,- Kč a závazné ukazatele rozpočtu. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zveřejnit návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2015 na úřední desce, elektronické úřední desce a obecních vývěskách.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce obecní dům Chvalšovice čp. 25 – 2. etapa“ do POV JčK na rok 2015. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou žádost o dotaci včetně všech povinných příloh.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2014/2015 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje prodej ani případný pronájem pozemku parc.č. 871/36 trvalý travní porost v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku č. 137544 Praha – Strakonice – Stachy – Vimperk – Prachatice – Černá v Pošumaví, dopravce Stanislav Jirásek, Českého červeného kříže 561, 155 31 Praha – Lipence.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 20/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitek k případnému prodeji pozemku dle KN parc.č. 401 v k.ú. Dřešínek, obec Dřešín, když tato lokalita není z hlediska územního plánování a uspořádání nijak řešena.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup tří kusů vánočního řetězu EXT, 20 m/120 LED/tmavě zelený kabel za cenu 1.997,- Kč/ks.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 22/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2014.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 23/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje změnu výplatního termínu a to z 20. na 10. den každého kalendářního měsíce.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 24/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín určuje starostku Evu Broulimovou jako kontaktní osobu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním nového územního plánu obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Částečný výpis usnesení z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně

 

Usnesení č. 5/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., uvolněnou starostkou obce Dřešín Evu Broulimovou, nar. 29.11.1960, bytem Dřešín Dřešínek 6.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., neuvolněným místostarostou obce Dřešín Zdeňka Poleníka, nar. 10.10.1978, bytem Dřešín 46.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2

 

 

 

 

 

 

Eva Broulimová, starostka obce Dřešín

 

 

Zdeněk Poleník, místostarosta obce Dřešín