Informační list č. 1/2015

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec@dresin.cz

Informační list č. 1/2015

 

Vážení spoluobčané,

rok uplynul jako voda a tak k Vám opět s počátkem nového roku, do kterého všem přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, přicházíme s informačním listem.

Nejprve bychom chtěli stručně zhodnotit, co nám vlastně uplynulý rok 2014 přinesl i odnesl. Počet obyvatel se oproti předchozímu roku opět zvýšil na celkový počet 314. Nejstarší občankou je paní Amalie Harantová ze Dřešínka, která v říjnu oslavila 88. narozeniny. Narodily se celkem tři děti a to Jaruška a Maruška Smolovy ze Dřešína a Michael Voldřich z Chvalšovic. Naše řady naopak navždy opustila  paní Anna Mikešová z Hořejšic (6.6.2014). Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, alespoň tichou vzpomínku.

     Co se týče dotací, podařilo se získat finanční podporu na 7 akcí, a to:

 1. Z prostředků Programu rozvoje venkova (SZIF) dokončení asfaltu na spojovací komunikaci Dřešín – Dřešínek za cenu celkem ve výši 446.381,- Kč, z toho dotace byla 332.019,- Kč, vlastní prostředky pak 114.362,- Kč.
 2. z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj – obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 „Oprava kanalizace o obci Dřešín na pozemcích parc.č. 990 a 1000/5 v k.ú. Dřešín“  za celkem 1.253.519- Kč, z  toho  dotace byla 913.650,-  Kč, vlastní prostředky pak 339.869,- Kč.
 3. z prostředků Programu obnovy venkova Jihočeského kraje – na etapu obnovy obecní budovy ve Chvalšovicích za celkem 494 000,- Kč, dotace byla 170 000,- Kč, vlastní prostředky pak 324.000,- Kč.
 4. Z grantových prostředků JčK – „Modernizace autobusové zastávky Dřešín, Chvalšovice, rozcestí Vacovice“ za celkem 56.797,- Kč, dotace byla 30 000,- Kč, vlastní prostředky pak 19.610,- Kč
 5. Z grantových prostředků JčK – „Rekonstrukce návesního rybníčku ve Dřešíně“ za celkem 244.000,- Kč, dotace byla 170 526,- Kč, vlastní prostředky pak 73.474,- Kč
 6. Z Operačního programu Životní prostředí – zateplení a vytápění bývalé školy ve Dřešínku za celkem 2.200.487,-, z toho dotace byla 1.760 tis. Kč, vlastní prostředky 440 tis. Kč, ale navíc se realizovaly další práce, které nebyly součástí dotace (WC, rekonstrukce elektřiny a podlaha na sále), takže z vlastních prostředků bylo zaplaceno 810 tis. Kč
 7. Přes Svazek obcí šumavského Podlesí z prostředků POV Jčk – „Výměna vrat v požární zbrojnici ve Dřešíně“ za celkem 55.136,- Kč, dotace byla 41 000,- Kč, vlastní prostředky pak 14.136,- Kč

Celkem tedy byly zrealizovány akce za 5.120.320,- Kč, z toho dotace byla 3.417.195,- Kč, vlastní prostředky pak 1.703.125,- Kč. To znamená, že v průměru jsme na každou akci měli zhruba 50% dotaci.

     V letošním roce bude pokračovat druhá etapa rekonstrukce obecní budovy ve Chvalšovicích, na kterou je již podána žádost o dotaci. Další akce se budou odvíjet od vypsaných dotačních výzev.

Pokud chcete mít stále aktuální informace o činnosti obce a obecního úřadu, sledujte  webové stránky obce (www.dresin.cz) a obecní vývěsky.

POZOR ZMĚNA! Od 1.1.2015 došlo ke změně e-mailové adresy obce. Současný e-mail je: obec@dresin.cz.

A nyní k aktuálním informacím roku 2015:

 1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2015 – úterý, čtrnáctidenní intervaly

  6.ledna       20.ledna       3.února     17.února      3.března   17.března   31.března   14.dubna         28.dubna      12.května   26.května   9.června   23.června     7.července    21.července       4.srpna      18.srpna       1.září        15.září        29.září       13.října            27.října                10.listopadu     24.listopadu    8.prosince   22.prosince.

V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu jako vždy informováni prostřednictvím obecního rozhlasu. Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za ceny stejné jako v loňském roce, tj. popelnice plechová o objemu 110 l za 850,- Kč, popelnice plastová o objemu 120 l za 920,- Kč a popelnice plastová o objemu  240 l za   1.190,- Kč.

 1. Poplatek za komunální odpad na rok 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rovněž nemění a zůstává ve výši 300,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosíme, uhraďte do 31.3.2015 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo domu).

 1. Poplatek ze psů na rok 2015

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2015 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

 1. Sběrný dvůr Čestice

Od letošního roku již nebudou organizovány sběrné dny odpadů u bývalé školy ve Dřešínku, ale celoročně můžete využívat služby sběrného dvora v Česticích, kam lze vozit veškerý odpad s výjimkou stavebního a biologicky rozložitelného odpadu. Otevírací doba je dva dny v týdnu a to v úterý od 15.00 do 17.00 hod. od listopadu do března, od dubna do října pak od 15.00 do 19.00 a v sobotu vždy od 9.00 do 11.00. Trvalé bydliště prokážete obsluze občanským průkazem.

 1. Podmínky pro povolování kácení dřevin

Na základě vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, novelizované vyhláškou č. 222/2014 Sb., opět podléhá KÁCENÍ DŘEVIN s obvodem kmene nad 80 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m2 (tedy kromě ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň), znovu  povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. a vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí požádat obecní úřad. Žádost o povolení kácení dřevinrostoucíchmimo les ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační nákres

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-ližadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin

d) zdůvodnění žádosti.

 1. Pronájem prodejny Dřešín

V souvislosti s tím, že dosavadní nájemkyně prodejny Dřešín dala k 31.3.2015 výpověď z nájemní smlouvy, vyzýváme případné zájemce o pronájem prodejny od 1.4.2015, aby se přihlásili na obecním úřadě ve Dřešíně, kde jim budou sděleny bližší podrobnosti.

 1. Divadelní představení „Tu myš ti ukopnu u huby“

v podání divadla PIKI Volyně se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 od 19.30 hod. v bývalé škole ve Dřešínku. Všichni jste srdečně zváni.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *