Výpis usnesení z 3. zasedání ZO Dřešín

Výpis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 21.01.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 1/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program třetího zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Zhodnocení roku 2014
 3. Granty Jihočeského kraje na rok 2015
 4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2015:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1002/5 v k.ú. Dřešín o výměře 350 m2 za cenu 350,- Kč ročně paní ………. na dobu určitou do 31.12.2025.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí ústní zhodnocení roku 2014 z hlediska výsledku hospodaření.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2015:

Návrh usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci do následujících grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2015:
  1. Z GP Podpora sportu na akci „Osvětlení venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“
  2. z GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích na akci „Oprava požární nádrže v Dřešíně“
  3. z GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na akci „Doplnění trvalého svislého dopravního značení na místních komunikacích v části obce Dřešín“
  4. z GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Rozšíření zázemí pro zásahovou jednotku SDH Dřešín“
  5. z GP Objekty kulturního dědictví na akci „Zrestaurování soch sv. Jana a sv. Pavla v kapličce ve Dřešínku“
 2. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedených projektů.
 3. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušné projektové žádosti spolu s požadovanými přílohami a tyto žádosti podat v termínech stanovených v souladu s grantovými pravidly příslušných grantových programů.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 955/1 v k.ú. Dřešín o výměře cca 200 m2 za cenu 30,- Kč/1 m2.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje natření 19 kusů interiérových dveří v objektu bývalé školy ve Dřešínku za cenu celkem ve výši 32.900,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Jihočeskému centru rovných příležitostí z.ú., se sídlem v Prachaticích.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 9/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2016 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na koupi nové přenosné motorové stříkačky SDH Chvalšovice ve výši 88.000,- Kč s tím, že do roku 2018 včetně nebudou SDH Chvalšovice propláceny brigády ve výši 4.000,- Kč/1 rok. Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 2, zdržel se – 0

Usnesení č. 11/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2014.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 12/2015

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru o provedené kontrole v měsíci prosinci 2014.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 

Částečný výpis usnesení z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně

Usnesení č. 5/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., uvolněnou starostkou obce Dřešín Evu Broulimovou, nar. 29.11.1960, bytem Dřešín Dřešínek 6.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., neuvolněným místostarostou obce Dřešín Zdeňka Poleníka, nar. 10.10.1978, bytem Dřešín 46.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2

 

Eva Broulimová, starostka obce Dřešín

Zdeněk Poleník, místostarosta obce Dřešín