Výpis usnesení z 4. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z 4. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 18.02.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 13/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program čtvrtého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Hodnotící zpráva za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014
  3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  4. Výše poplatku za využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2015
  5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 14/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej části pozemku parc.č. 955/1 v k.ú. Dřešín o výměře cca 200 m2 za kupní cenu ve výši 30,- Kč paní MVDr. Evě Česánkové, Dřešín 34, 387 19 Čestice s tím, že vyhotovení geometrického plánu a veškeré další náklady spojené se sepisem a úplným vyhotovením kupní smlouvy uhradí kupující.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí:

  1. Hodnotící zprávu za rok 2014
  2. Inventarizační zprávu za rok 2014.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání s komunálním odpadem v obci Dřešín na rok 2015 ve výši 300,- pro podnikající fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi Obcí Dřešín a Městysem Čestice.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *