Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 29.04.2015 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 25/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program šestého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín
  3. Výběr zhotovitelů na akce realizované z grantových programů Jihočeského kraje (Program obnovy venkova, Objekty kulturního dědictví, Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích)
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
  5. Zpráva kontrolního výboru

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín projednalo odměňování zastupitelů na základě aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.4.2015. Odměna za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce nebude navýšena.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 27/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu: „Rozšíření zázemí pro jednotku SDH Dřešín“ firmu Karel Veverka, Vrbice 53, 384 73 Stachy, IČ: 72168811, za cenu ve výši 462.232,- Kč včetně DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce připravit související smlouvu o dílo.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu: „Restaurování kamenné sochy sv. Jana v obci Dřešínek“ firmu MgA. Jan Korecký, s.r.o., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice, IČ: 03786455, za cenu ve výši 93.000,- Kč. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce připravit související smlouvu o dílo.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu: „Doplnění bezpečnostních prvků na místních komunikacích v obci Dřešín“ firmu VAKO dopravní značení, Ve Studeném 1190/11, Praha 4 – Braník, IČ: 66968691, za cenu ve výši 25.537,- Kč včetně DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce připravit související smlouvu o dílo.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu: „Regenerace: obecní dům čp. 25 ve Chvalšovicích – 2. etapa“ firmu Karel Veverka, Vrbice 53, 384 73 Stachy, IČ: 72168811, za cenu ve výši 482.700,- Kč bez DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce připravit související smlouvu o dílo.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odborných služeb č. 110340/2015 se společností Axiom engineering s.r.o. Pernerova 168, 530 02 Pardubice, IČ 28855230, na kompletní zpracování žádosti o dotaci na zateplení objektu občanské vybavenosti čp. 25 ve Chvalšovicích do Operačního programu Životní prostředí osy 5 včetně vypracování energetického auditu a projektové dokumentace za cenu celkem ve výši 50.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033200/003 umístění distribuční soustavy – kabelu NN s uzemněním na pozemku parc.č. 996/4 v k.ú. Dřešín. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *