Výpis usnesení z 10. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 10. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 11.11.2015 od 18.00 na  obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 58/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program desátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2015
  3. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2015
  4. Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2016
  5. Ostatní – pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2015.

 

Usnesení č. 59/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2016 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 3.610.900,- Kč a závazné ukazatele rozpočtu – paragrafy. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zveřejnit návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2016 na úřední desce, elektronické úřední desce a obecních vývěskách.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 60/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání dvou žádostí do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, a to:

  1. do dotačního titulu č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci žádost o opravu kapličky ve Dřešíně
  2. do dotačního titulu č. 5 Podpora obnovy místních komunikací žádost o dokončení obnovy místní komunikace nad Viků ve Dřešíně.

Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce připravit potřebné podklady a podat obě žádosti o dotaci ve stanoveném termínu.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0


Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu kontrolního výboru – zápis č. 3/2015.

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *