Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 20.01.2016 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 1/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program dvanáctého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtová opatření č. 12/2015 a č.13/2015
 3. Zhodnocení roku 2015
 4. Granty Jihočeského kraje na rok 2016
 5. Výše poplatku za využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2016
 6. Dodatek č. 18 ke Smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu
 7. Veřejnoprávní smlouva s Městem Strakonice (místní komunikace)
 8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Dřešín
 9. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 385/6 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Dřešín za cenu 30,- Kč/1 m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí ústní zhodnocení roku 2015 z hlediska výsledku hospodaření.

 Usnesení č. 3/2016:

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci do následujících grantového programu Jihočeského kraje pro rok 2016 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Vybavení JSDHO Chvalšovice“
 2. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedeného projektu.
 3. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádost podat v termínu stanoveném v souladu s grantovými pravidly uvedeného grantového programu.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zpracování projektu na opravu požární zbrojnice ve Dřešínku.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 5/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání s komunálním odpadem v obci Dřešín na rok 2016 ve výši 300,- pro podnikající fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2016 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2016:

ZO Dřešín schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Strakonice, týkající se přenesené působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu podle zákona o pozemních komunikacích ve věcech místních komunikací ve správním obvodu obce Dřešín, která je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín projednalo odměňování zastupitelů na základě aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2016. Odměna za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce nebude navýšena.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku při narození dítěte ve výši 3.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *