Informační list č. 2/2016

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz

Informační list č. 2/2016

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje s aktuálními informacemi:

 • Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat kominík František Regál ze Skal. Naši obec navštíví ve dnech 6. května (pátek) a 7. května (sobota) 2016. Cena za revizi a vyčištění komína je 400,- Kč, pokud máte komíny dva, tak je celková cena 600,- Kč. V případě zájmu o jeho služby se nahlaste obecnímu úřadu telefonicky nebo prostřednictvím shora uvedeného e-mailu nejpozději do pondělí 02.05.2016.

 • Opakované upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích.

Ke splnění této povinnosti je nezbytné:

 1. osobně prověřit stav svých lesů (veškeré suché stromy, usychající, zrezivělé, s opadající kůrou jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a nejlépe odvozu z lesa)
 2. kontaktovat svého odborného hospodáře, který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
 3. neprodleně zajistit a realizovat nahodilou těžbu, tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví.

Realizací shora uvedených kroků bude zabráněno dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí významné škody na Vašich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se vystavujete nebezpečí správního řízení a finančního postihu.

 • Kontroly kotlů a povinnosti jejich provozovatelů

Podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (tzn. kotle, krbová kamna, krbové vložky s výměníkem) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu svého zdroje odborně způsobilou osobou. První kontrola má být provedena do 31.12. tohoto roku. Každý výrobce tepelného zdroje přitom bude mít svého proškoleného kontrolora. Kontroly si tak musíte objednávat sami podle typu Vašeho tepelného zdroje. Seznam proškolených osob najdete na webových stránkách Hospodářské komory ČR www.hkcr.cz nebo na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. V případě zájmu Vám obecní úřad pomůže odborně způsobilou osobu vyhledat. Stačí se domluvit telefonicky.

 • Nabídka rozboru pitné vody

Zdravotní ústav Strakonice nabízí provedení informativního rozboru pitné vody za cenu 750,- Kč včetně DPH (Esceria coli, koliformní bakterie, Amonné ionty, Dusičnany, Dusitany, TOC – CHSK.Mn, pH, Železo/ Mangan, Tvrdost – Ca, Mg). Za jeden rozbor pitné vody dále poskytne slevu 100,- Kč pro 1 osobu na 1.dávku očkování proti klíšťové encefalitidě. Pokud někdo z Vás bude mít o provedení rozboru pitné vody zájem, nahlaste svůj požadavek obecnímu úřadu v termínu do 30.4.2016.

 • Nabídka počítačového kurzu pro seniory

Sdružení Ámosky, z.s. nám nabídlo vzdělávací počítačový kurz pro seniory v rozsahu 6 hod. za 450,- Kč pro 1 osobu. Obsahem kurzu by byl internet a elektronická komunikace a textový editor WORD – pokročilejší formátování, popřípadě práce s obrázky (úprava, vložení do dokumentu).  Kurz by proběhl ve Dřešíně na podzim t.r. (v měsících září nebo říjen). Zájemci o tento kurz nahlaste se obecnímu úřadu nejpozději do 15. května t.r.

 • Prodej dřeva

Obecní úřad nabízí prodej dřeva za cenu 700,- Kč/prostorový metr. Jedná se o jehličnaté stromy (smrk a borovice). Případný zájem nahlaste obecnímu úřadu v termínu do konce dubna t.r. Poptávka bude uspokojována podle pořadí.

 • Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

kdo z Vás ještě nemá zaplaceny uvedené poplatky, učiňte tak neprodleně na obecním úřadě, abychom nebyli nuceni zasílat upomínky.

 • Tříděný odpad

s blížícím se teplým počasím bude bezesporu stoupat spotřeba balených nápojů. Prosíme Vás všechny, abyste do kontejnerů nevhazovali použité PET lahve a kartónové obaly v taškách a pytlích, které zbytečně zaberou volné místo, a nastává pak problém s kapacitou kontejnerů, i když je firma ROS a.s. Strakonice vyváží celoročně 1x za 14 dní. Současně Vás prosíme o minimalizování objemu plastových obalů.

 • Železná sobota ve Dřešíně 23.4.2016 

SDH Dřešín se obrací na všechny spoluobčany, kteří se chtějí zbavit nepotřebného železného šrotu, zajistí jeho odvoz v sobotu 23.4. dopoledne. Nechte jej před domy, popřípadě si jej hasiči vynesou sami. Výnos z prodeje železného šrotu poslouží hasičům k jejich další činnosti.

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:                                                                                                 Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *