Zápis z 19. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 12.10.2016 od 18:00 hod.  na obecním úřadě ve  Dřešíně

Přítomni:  Poleník,  Roučka, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Smola, Ing. Záhorský,
Solusová, Kolářík
Omluven:  Volf J.
Hosté:       pí. Němcová – účetní obce

Starosta p. Poleník přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. Roučku a ověřovateli zápisu M. Solusovou a Ing. Záhorského

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program devatenáctého zasedání:
1.    Kontrola zápisu a usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
2.    Územní plán obce Dřešín
3.    Rozpočtové opatření č 8/2016
4.    Různé, došlá pošta
Výsledek hlas: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 51/2016 bylo schváleno

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZO s konstatováním:
– obecní dům Chvalšovice – nutný nový energetický audit a změna vytápění
–  rybník –ve čtvrtek 13.10. geodet – příprava zaměření
–  vrt s úpravnou vody –  projednání podmínek ohledně podání  žádosti
– lesní cesty – příprava  projektu cesty od chaty Bernasů k travině u tří chat
–  vytýčení pozemku ve Chvalšovicích, bylo vyznačeno a můžeme schválit záměr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje části pozemku
par. č. 66/1 v k.ú. Chvalšovice panu Václavu Richterovi, bytem Na Hutích 10/755, Praha 6
Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 1
Usnesení č.52/2016 bylo schváleno

Nabídka na radary a zpomalovací práhy včetně dopravního značení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídky na radary a zpomalovací práhy včetně dopravního značení a navrhlo pokusit se na tyto akce získat dotaci.

ad 2)  územní plán obce – starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení územního
plánu

Návrh usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitce k územnímu plánu paní Marii Fabíkové
Žádám, aby pozemek p.č. 390 k.ú. Dřešín zůstal v novém územním plánu nadále jako
pozemek určený pro výstavbu.
Výrok: námitce se nevyhovuje

b)    Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitce MěÚ Strakonice, odbor životního prostřední -z hlediska vodního hospodářství ochranné pásmo nad Hořejšicemi, zakreslené v koordinačním výkresu nebylo vyhlášeno, je možné odstranit. Pro stávající studny platí pouze ochrana dle ČSN.
Výrok: námitce se vyhovuje

c)    Zastupitelstvo obce schvaluje územní plán a:

I. bere na vědomí
dokumentaci Územního plánu Dřešín

II. konstatuje
že Územní plán Dřešín není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje.

III. vydává
územní plán – formou opatření obecné povahy

IV. námitky
1) Paní Marie Fabíková
Žádám, aby pozemek p.č. 390 k.ú. Dřešín zůstal v novém územním plánu nadále jako pozemek určený pro výstavbu.

2) MěÚ Strakonice, odbor životního prostřední -z hlediska vodního hospodářství
Ochranné pásmo nad Hořejšicemi, zakreslené v koordinačním výkresu nebylo vyhlášeno, je možné odstranit. Pro stávající studny platí pouze ochrana dle ČSN.

V. rozhodnutí o námitkách
1) Námitce se nevyhovuje.
2) Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění je součástí Územního plánu Dřešín.

VI. připomínky
Jihočeský kraj – krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství
Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. tříd na území Jihočeského kraje uplatňuje tímto připo-mínku k návrhu územního plánu obce Dřešín a to v tom smyslu, aby bylo územním plánem dovole-no umisťování staveb dopravní infrastruktury v plochách s rozdílným způsobem využití jako pod-míněně přípustných v případě směrové či výškové úpravy jejich trasy a homogenizace jejich šířky prováděné v rámci oprav a úprav silnic II. a III. tříd. Je vhodné, aby bylo územním plánem stanoveno, že v rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na změnu územního plánu možné jejich rozšíření či směrová a výšková úprava trasy (rektifikace a homogenizace) do nor-mových parametrů za podmínky, že rozšíření nebo úprava negativně nezasáhnou stávající zasta-věné území.
Návrh vyhodnocení připomínky
Připomínka je v textové části již SPLNĚNA

MěÚ Strakonice, odbor životního prostřední – z hlediska odpadového hospodářství
– skládka Nišovice nemá krajským úřadem schválený souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Vypustit  z textu „(Nišovice)“
– doporučujeme doplnit text, jakým způsobem obec zajistí místa i pro sběr biologicky roz-ložitelných odpadů a kovů (od 1.1.2015 vstoupil v účinnosti zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění § 17 zákona o odpadech)
Návrh vyhodnocení připomínky
Připomínce vyhovět.

Odůvodnění je součástí Územního plánu Dřešín.

VII. konstatuje
– že vydáním Územního plánu Dřešín pozbývá platnosti Územní plán obce Dřešín

VIII. ukládá
starostovi obce, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, zajistit:
1 – uložení dokumentace Územního plánu Dřešín, včetně dokladů
o pořizování
2 – vyhotovení a předání dokumentace opatřené záznamem o účinnosti úřadu územního
plánování a krajskému úřadu
3 – zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 53/2016 bylo schváleno

ad 3) Rozpočtové opatření č. 8/2016

paní Němcová – účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č
8/2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2016

ad 4) Různé:
starosta seznámil přítomné s proběhlým auditem dne 6.10.2016 a konstatoval,
že se obešel bez chyb, ale bylo doporučeno upravit vnitřní směrnici, se kterou
nás seznámila paní Němcová – účetní obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje  upravenou vnitřní směrnici
Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 54/2016 bylo schváleno

Na zasedání se dostavil pan Michal Valek

Došlá pošta:

Žádost o odkoupení části pozemku manželů Valkových, bytem Dřešín 51,
387 19 Čestice

–    Pan Valek seznámil přítomné s danou situací a konstatoval, že by část pozemku stavby č. 28 ( č.p. 27) směnil a zbytek  části pozemku par. č. 973/1 vše v k.ú. Dřešín odkoupil s tím, že si náklady spojené s vyřízením uhradí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr směny části pozemku stavby č. 28 ( č.p. 27) a pozemku par. č. 973/1 a prodej části pozemku par. č. 973/1 za cenu 30 Kč/m2 vše v k.ú. Dřešín
Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 55/2016 bylo schváleno

Cenové nabídky na opravu cest 1) oprava komunikace na Drážov, oprava komunikace
okolo ohniště a propadlé cesty za Matějků
2) oprava cesty ke Kolaříkům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje opravu komunikace na Drážov,
opravu komunikace okolo ohniště a propadlé cesty za Matějků za cenu
56 478,- včetně DPH
Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 56/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje opravu cesty ke Kolaříkům za cenu 110 959,- včetně DPH
Výsledek hlasování: pro – 6  , proti – 0  , zdržel se – 2
Usnesení č. 57/2016 bylo schváleno

–    Žádost o pomoc s opravou cesty ve vlastnictví Společenství vlastníků č.p.45

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dojednání opravy cesty bytového domu č.p. 45
Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 58/2016 bylo schváleno

p. Voldřich V. ml – žádost o prodloužení  veřejného osvětlení k par.č.384 a par.č.
363/6 v k.ú. Dřešín

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí žádost pana  Voldřicha

Seznámení s předváděcí akcí traktorové sekačky KUBOTA

Kolářík – prosba o poskytnutí daru na Setkání harmonikářů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí daru SDH Dřešín na pořádání  setkání harmonikářů v hodnotě 2500,- Kč
Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0
Usnesení č. 59/2016 bylo schváleno

Zapsal: Roučka M.   ………………….

Ověřovatelé: Solusová M.  ……………………
Ing. Záhorský  ………………..

Starosta:   …………………