Zápis z 21. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 14.12.2016 od 18:00 hod.  na obecním úřadě ve  Dřešíně

 

Přítomni:  Poleník,  Roučka, Mgr. Voldřichová, Smola, Ing. Záhorský,

Kolářík, Solusová

Omluven:  Tomášek, Volf

 

Hosté:       pí. Němcová – účetní obce

 

Starosta p. Poleník přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. Roučku a ověřovateli zápisu M. Solusovou a Ing. J. Záhorského

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program 21. zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. POV 2017 – 2021
  3. Rozpočtové opatření č 11/2016
  4. Schválení rozpočtu obce Dřešín na rok 2017
  5. Rozpočtový výhled 2018 – 2020
  6. Různé, došlá pošta

     Výsledek hlas: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

     Usnesení č.69/2016 bylo schváleno

 

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZO s konstatováním,          že dané úkoly jsou průběžně plněny

ad 2) starosta seznámil přítomné s připraveným Místním programem obnovy venkova

na období 2017 – 2021

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje  Místní program obnovy venkova na období 2017 – 2021

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 70/2016 bylo schváleno

ad 3) Rozpočtové opatření č.11/2016

paní Němcová – účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.            11/2016

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016

ad 4) Schválení rozpočtu obce Dřešín na rok 2017

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozpočet obce Dřešín na rok 2017

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 0

              Usnesení č. 71/2016 bylo schváleno

 

ad 5) Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2020

paní Němcová – účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na  rok 2018 – 2020

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje  rozpočtový výhled na rok  2018 – 2020

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 72/2016 bylo schváleno

 

ad 6) Různé, došlá pošta

  • Starosta seznámil přítomné s konáním valné hromady SOŠP dne 30.11.2016 v Česticích. Svazek obcí šumavského Podlesí – připravuje projekt do DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů do POV JčK 2017. Spoluúčast bude ve výši min. 40%.

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu              Svazku obcí šumavského Podlesí  – POV JčK 2017 – DT 7 – Integrované               projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce  Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši   min. 40%.

               Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

               Usnesení č. 73/2016 bylo schváleno.

Rozpočet svazku SOŠP na rok 2017

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešínschvaluje rozpočet svazku SOŠP na rok 2017 a bere na vědomí rozpočtový výhled SOŠP a vnitroorganizační směrnici pro zadávání veř. zakázek malého rozsahu.

               Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 74/2016 bylo schváleno.

MěÚ Strakonice – dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění   předškolního vzdělávání a umístění dětí v mateřských   školách

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dohody o ukončení účinnosti  smlouvy opříspěvku za umístění dětí v mat. školách a smlouvy o  zajištění předškolního vzdělávání dítěte v mat. školách ve Strakonicích.

              Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

              Usnesení č.75/2016 bylo schváleno.

Městys Čestice – obecně závazné vyhlášky a dohody o vytvoření společného    školského obvodu spádové mateřské školy a základní školy

Návrh usnesení:

              Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje:

  1. obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 a č. 2/2016
  2. dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a základní školy

               Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

               Usnesení č. 76/2016 bylo schváleno.

 

–     Rumpold Vodňany – návrh smlouvy na svoz  odpadu

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy o převodu   odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti   nakládání s odpady na území obce a místních částí s firmou Rumpold  Vodňany s.r.o.

              Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

              Usnesení č. 77/2016 bylo schváleno.

 

 

    Žádost o dotaci Občanského sdružení PREVENT, z.s. ve výši 1 860,- Kč na

realizaci protidrogové politiky na území okresu Strakonice

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje poskytnutí dotace Občanskému                sdružení PREVENT, z.s., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ:69100641                 na realizaci protidrogové politiky na území okresu Strakonice ve výši  1860 Kč.

              Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

              Usnesení č. 78/2016 bylo schváleno.

 

– Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, IČ:69093083

žádost o finanční příspěvek na rok 2017

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje poskytnutí finančního  příspěvku na rok 2017 Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, IČ:69093083.

              Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

              Usnesení č. 79/2016 bylo schváleno.

– Mě Ú Strakonice – ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu

působnosti silničního a speciálního stavebního úřadu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s uzavřením dohody o ukončení              účinnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Strakonice na              zajištění výkonu přenesené působnosti silničního a speciálního  stavebního úřadu, a to ke dni 31.12.2016 a pověřuje starostu obce podpisem této dohody.

                   Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

                   Usnesení č. 80/2016 bylo schváleno.

 

– Mě Ú Volyně – oznámení o zahájení územního řízení – Trubní studna

TE –  1 – Josef a Jaroslav Tesařovi

Kolářík – podat žádost z dotačního titulu  na nákup zásahového hasičského vozidla

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na nákup hasičského zásahového vozidla pro SDH Dřešín.

                   Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

                   Usnesení č. 81/2016 bylo schváleno.

 

 Starosta ukončil veřejné zasedání, poděkoval všem zastupitelům a paní účetní za odvedenou práci v roce 2016 a popřál všem pěkné vánoční svátky a vše nej do Nového roku 2017

 


Zapsal: Roučka M.   ………………….

Ověřovatelé: Solusová M.        ……………………

 

Ing. Záhorský J.   ………………..

 

Starosta:   …………………

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *