Zápis z 22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Přítomni: Kolářík, Poleník, Roučka ,Solusová, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Ing. Záhorský

Smola

Omluven: Volf

Hosté: pí. Němcová

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. M. Roučku a ověřovateli zápisu J. Smolu a D. Tomáška

Poté seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, doplnil bod 2 o rozpočtové opatření č 13/2016 a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program 22 zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtová opatření č. 12/2016 a č.13/2016
 3. Zhodnocení roku 2016
 4. Granty Jihočeského kraje na rok 2017
 5. Výše poplatku za využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2017
 6. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Dřešín
 7. Různé, došlá pošta

     Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

     Usnesení č. 1/2017 bylo schváleno.

 

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZO s konstatováním, že

dané úkoly jsou splněny

 

ad 2) S rozpočtovými opatřeními č. 12/2016 a č. 13/2016, které byly schváleny starostou obce, seznámila ZO účetní obce pí. Němcová.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 12/2016 a č. 13/2016.

 ad 3) Účetní obce pí. Němcová seznámila ZO se zhodnocením roku 2016 z hlediska výsledku hospodaření. Celkové příjmy včetně transferů byly ve výši 5 577 286,- Kč, celkové výdaje pak ve výši 4 536 704, ,- Kč. Obec tak hospodařila s přebytkem ve výši 1 040 581,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí ústní zhodnocení roku 2016 z hlediska výsledku hospodaření.

ad 4) Starosta seznámil ZO Dřešín s grantovými programy Jihočeského kraje na rok 2017 a  navrhl projekty, na které by mohla obec v letošním roce z těchto grantových programů    požádat o dotaci.

Návrh usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci do následujících grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2017:
 2. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Vybavení zásahové jednotky JSDHO Dřešín“
 3. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Oprava požární zbrojnice ve Dřešínku“
 4. Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci – Chvalšovice
 5. Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení – obecní úřad Dřešín
 6. Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích
 7. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedeného projektu.
 • Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostovi zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádost podat v termínu stanoveném v souladu s grantovými pravidly uvedeného grantového programu.

         Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

         Usnesení č. 2/2017 bylo schváleno.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s již podanými žádostmi o dotace a to na      „Rekonstrukci třešňové aleje ve Dřešínku“ a na „Systém separace odpadu v obci Dřešín“ kde by měl být výsledek znám 3 – 4 měsíc 2017. Dále pak seznámil přítomné s přípravou projektu na plánované rybníky – nádrže s konstatováním, že je možné v měsíci březen – duben podat žádost o dotaci

 Návrh usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci na vybudování dvou rybníků
 2. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedeného projektu.
 • Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostovi zajištění podání žádosti ve spolupráci s firmou UNIVERSAL SOLUTIONS, Gabriela Vacíková do příslušného grantového programu.

       Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

       Usnesení č. 3/2017 bylo schváleno.

– starosta seznámil přítomné s možností žádostí na polní cesty

Návrh usnesení:

           Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přípravu projektu na cestu do Pod Vosí   (p.č. 969) a Za Vršky ( p.č. 508/3 a 989) vše v k.ú. Dřešín

         Usnesení č. 4/2017 bylo schváleno

ad 5) Výše poplatku za využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním

odpadem na rok 2017 pro právnické a fyzické podnikající osoby.

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání s        komunálním odpadem v obci Dřešín na rok 2017 ve výši 300,- pro podnikající           fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.  Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

         Usnesení č. 5/2017 bylo schváleno.

ad 6) Starosta seznámil ZO s nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a dochází tak k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva a k navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva o 4% s účinností od 1.1.2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín projednalo odměňování zastupitelů na základě aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2017. Odměna za    výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce nebude navýšena.

           Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

           Usnesení č. 6/2017 bylo schváleno.

Na zasedání se dostavili pan Pavlíček, Marek Fr. a Smola Pavel

ad 9) a) Pachtovní smlouva – pan Smola podal žádost o pronájem pozemků v k. ú. Dřešín       pan Pavlíček – zastupující obec ohledně smluv, vysvětlil možné    varianty a možnosti pachtovních smluv  pan Marek apeloval na stále trvající smlouvu dle NOZ

Návrh usnesení:      Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí podání žádosti o pronájem pozemků  od pana Josefa Smoly a pověřuje starostu v jednání ohledně pachtovní smlouvy   do příštího zasedání ZO Dřešín.

           Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

           Usnesení č. 7/2017 bylo schváleno.

 1. MěÚ Strakonice – životní prostředí – povolení k prořezání památné lípy –starosta       konstatoval možnost dotace na tuto akci

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na dotaci na  prořezání památné lípy v Dřešínských chalupách.

               Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

         Usnesení č.8/2017 bylo schváleno.

INGERA Písek – návrh smlouvy na věcné břemeno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného          břemene č. PI-014330041913/003

           Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

           Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno

 

 1. MěÚ Volyně – územní rozhodnutí – Jaroslava Tesařová a Josef Tesař
 2. MěÚ Volyně- kolaudační souhlas – Dřešínek č.p. 22 – úprava NN
 3. MěÚ Strakonice – ŽP – odstranění rodiného domu č.p. 27 – Michal Valek
 4. MěÚ Volyně – odstranění objektu č.p. 19
 5. Krajský úřad – rozhodnutí o povolení vyjímky
 6. Domluvit kontejnér na plast a odpočinkové místo u kapličky nad vsí

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsal: Roučka M.                                       ověřovatelé: Smola J.   ………………………

 

Tomášek D. …………………

Starosta: Poleník Z. ……………


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *