Informační list č.1 – leden 2009

Vážení spoluobčané!

Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Zároveň bych Vám chtěla poskytnout některé aktuální informace pro celý rok 2009.

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2009 “ budou po celý rok jednou za 14 dní a to v těchto termínech:

13.leden 27.leden 10.únor 24.únor 10.březen 24. březen 7.duben 21.duben 5.května 19.květen 2.červen 16.červen 30.červen 14.červenec 28.červenec 11.srpen 25.srpen 8.září 22.září 6.říjen 20.říjen 3.listopad 17.listopad 1.prosinec 15.prosinec 29.prosinec

Poplatek za komunální odpad na rok 2009

Nadále zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č.2/2007 o místním polatku za komunální odpad s výší poplatku na rok 2009 v částce 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území obce.

V případě, že nemovitost slouží k rekreačním účelům, pak činí poplatek částku 300,- Kč za tuto nemovitost. Poplatek je nutno uhradit do 31.3.2009 a to buď hotově na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8326291/0100.

Upozorňujeme, že do popelnic se nesmí ukládat žhavý popel, kdy následně dochází ke vznícení papírového odpadu, vytvoření žhavého jádra v obalu nevodivého popela, které potom vlivem přístupu vzduchu může způsobit zahoření ve vozidle. Dále do popelnic nepatří stavební materiál ani velké těžké či ostré předměty, které mohou vážně poškodit svozové vozidlo. Následná škoda na svozovém vozidle může dosahovat i několika milionů, nehledě k vyřazení této techniky z provozu.

Chtěla bych zde opět připomenout nutnost třídění odpadů, i když někteří z nás si doposud ještě myslí, že to nemá smysl. V naší obci zatím třídíme sklo a plasty spolu s nápojovými kartony. Určitě nemusím připomínat, že do kontejnerů by se měly ukládat obaly vypláchnuté vodou, bez zbytků potravin, řádně smáčknuté či složené, vysypané z pytlů či tašek, v nichž byly přineseny, aby zabraly co nejméně místa. Těm, kteří třídí správně, bych chtěla poděkovat a těm ostatním bych přála, aby se to od nich naučili. V tomto roce se budeme snažit sehnat i kontejnery na papír, abychom mohli třídit ještě více. Také bychom chtěli zajistit přednášku ke zlepšení informovanosti občanů v této oblasti.

„Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1- autobusové zastávky, příjezd a přístup“
To je název projektu, který je připraven k realizaci v průběhu roku 2009. Jde o zakázku financovanou s přispěním Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Celkový rozpočet projektu včetně úroků na předfinancování je 3 099 117 Kč, přislíbená finanční podpora, kterou obec obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu, činí 2 764 415 Kč. Jako zhotovitel zakázky byla vybrána firma Silnice Klatovy a.s., která s realizací začala již v prosinci budováním chodníku v prostoru autobusové zastávky směrem ke Smolům. Nyní jsou práce přerušeny a v plné míře budou pokračovat až na jaře za příznivého počasí. Předpokládaný termín dokončení je 30.10.2009.V rámci akce se počítá s vybudováním autobusových zastávek s přístřešky pro cestující v obou směrech, osvětleného přechodu pro chodce, souvisejícího dopravního značení, vybudování parkoviště na návsi, obnova pomníku a zeleně a celková úprava prostranství před obecní budovou včetně souvisejícího odvodnění a veřejného osvětlení. Protože práce budou probíhat na veřejném prostranství při hlavní silnici, dojde k omezení provozu a celkovému ztížení podmínek života v obci. Prosíme proto všechny občany o zvýšenou pozornost, opatrnost a toleranci, aby mohla být akce řádně a bezpečně v termínu dokončena.

Za obecní úřad: Zdeňka Šašková, starostka.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *