Informační list č.4 – září 2009

Vážení spoluobčané,

před časem jsme Vás informovali o připravované úpravě návsi ve Dřešíně v rámci projektu “ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“, financovaného s přispěním Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

V současné době jsou již práce hotovy, dokončené dílo bylo po odstranění vad a nedodělků řádně obci předáno dne 4.9.2009, následovat bude kolaudace stavby a dokončení projektu vypracováním závěrečné zprávy. Pro naši obec se jednalo o stavbu značného rozsahu, probíhající na veřejném prostranství po dobu téměř tří čtvrtin roku, která ovlivnila život všech obyvatel, nejen těch bydlících v těsném sousedství. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem za pomoc, pochopení, toleranci a zvýšenou opatrnost a ukázněnost.

V příštím týdnu by měly započít práce na obnově požární nádrže ve Dřešínku a na vybudování víceúčelového sportovního hřiště ve Chvalšovicích. Obě akce by měly být dokončeny do konce října. Započaly projektové práce na Studii obnovy krajiny, řešící vegetační úpravy v obvodu obce.

Probíhají přípravné práce na změně územního plánu obce. Při této příležitosti Vás zveme na veřejné schůze, které se budou konat ve Dřešíně v pátek 11.9.2009 od 19 hodin, ve Dřešínku ve středu 16.9.2009 od 18 hod., ve Chvalšovicích ve středu 16.9.2009 od 19 hodin.

Dále oznamujeme, že se nám podařilo získat 1 kontejner na PAPÍR. Je umístěn za obecním úřadem ve Dřešíně, bude vyvážen na zavolání a slouží ke sběru papíru občanům ze všech místních částí obce. Zároveň bych chtěla připomenout důsledné třídění odpadů, někteří si mnohdy kontejnery popletou.

Na sobotu 3.10.2009 je plánován SBĚRNÝ DEN ODPADU. Místo pro odevzdání odpadu je u bývalé školy ve Dřešínku v době od 9 do 11 hodin. Tento den mohou občané odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad “ např. akumulátory, zamaštěné odpady,zbytky barev a chemikálií, plechovky od barev, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče.

Od 1.9.2009 čeká prodejna ve Dřešíně na nového nájemce. Náhradní prodej bude zatím od 8.září zajišťovat POJÍZDNÁ PRODEJNA – a to každé ÚTERÝ kolem 13. hodiny přijede na náves ve Dřešíně.

POZOR! Varujeme před náhlými a neuváženými změnami zdravotních pojišťoven. Často najaté agentury obcházejí domácnosti a zastavují občany na ulicích. Vyzývají k přeregistraci k jiné pojišťovně a slibují tisícové výhody a mnohdy informují nepravdivě o zdravotních pojišťovnách. Klienti uvěří slibům, neuváženě se přehlásí a pak hluboce litují. Stane se, že jejich lékař nebo zdravotnické zařízení nemá s novou pojišťovnou uzavřenou smlouvu a člověk si pak musí všechnu péči hradit v hotovosti sám.

SDH Dřešín Vás zve na tradiční pouťový turnaj ve fotbale v sobotu 12. 9.2009 od 13 hodin na hřišti u bytovek. Od 19 hodin pak se v místním pohostinství koná POUŤOVÉ POSEZENÍ s harmonikou.

Obecní úřad Dřešín srdečně zve na kulturní akci u památné lípy v chalupách s názvem

“ PODVEČE R U LÍPY“ se zpěvem a literaturou , která se koná 26.9.2009 od 16 hodin.