Rozpočet na rok 2010

Rozpočet – obec Dřešín – rok 2010 – IČO 00251160

(na konci stránky najdete originální excelovské tabulky ke stažení)

Příjmy
Paragraf Položka
1111 Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 415000
1112 Daň z příj.OSVČ 40000
1113 Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn. 42000
1121 Daň z příj. Práv.osob 586000
1211 Daň z přídané hodnoty 956000
1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 119000
1341 Poplatek psů 3900
1361 Správní poplatky 1500
1511 Daň z nemovitostí 165000
4112 Neinvest.přij.transféry ze st.rozp. 80600
2409000
1031 Pěstební činnost 50000
2144 Ostatní služby 200
2310 Pitná voda 72000
3725 Využívání a zneškodňování komunál.služeb 30000
4351 Osobní asistence,peč.služba 30000
6171 Činnost místní správy 15700
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací 24500
2631400 (původně 2550800)

Příloha k rozpočtu

Výdaje
Paragraf Položka
1031 Lesní hospodářství
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu 20000
5169 Nákup ost.služeb 30000
2144 Ostatní služby /prodejna,pohostinství/
5137 Drobný hmotný majetek
5139 Nákup materiálu 15000
5171 Opravy a udržování 5000
2212 Silnice
5166 Konzul.porad.a právní služby
5169 Nákup ost.služeb 65000 zimní údržba
5171 Opravy a udržování
2310 Pitná voda
5021 Ostatní osob.výdaje
5154 Elektrická energie 23000
5169 Nákup ostatních služeb 60000
5171 Opravy a udržování 10000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá.s kaly
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 20000
3111 Předškolní zařízení
5321 Neinv.transfery obcím 36000
3113 Základní školy
5321 Neinv.transfery obcím 230000
3314 Činnosti knihovnické
5136 Knihy 1000
5169 Nákup ostatních služem 5000
3319 Ostatní záležitosti kultury
5137 Drobný hmot.dlouhodobý majetek 17000 (zájmová činnost dětí)
3326 Ochr.památek a péče o kult.dědictví (Kapličky)
5139 Nákup materiálu
5166 Konzultační,porad.a práv.služby
5171 Oprava a udržování 10000
3399 Ostatní záležitosti kultury
5137 Drob.dlouh.hmot.majetek
5169 Nákup ostatních služeb 10000
5175 Pohoštění 10000
5194 Věcné dary 15000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
6121 Budovy, haly a stavby 70000
3631 Veřejné osvětlení
5139 Nákup materiálu 5000
5154 Elektrická energie 35000
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 30000
3632 Pohřebnictví
5321 Neinv.transfery obcím 3300
3636 Územní rozvoj veř.prostr.
5121 Ostatní osobní výdaje
6119 Ost.nákupy dlouhodob.nehmot.majetku. 50000 (územní plán)
6121 Budovy, haly a stavby 234600 veřejné prostranství
3639 Komunální služba a územní rozvoj
6130 Pozemky 50000
3721 Sběr a a svoz nebezpečních odpadů
5169 Nákup ostat.služeb 25000
3722 Sběr a svoz komunál.odpadů
5169 Nákup ostatních služeb 140000
3723 Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo)
5169 Nákup ostatních služeb 72000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 60000
4351 Ostatní asistence,pečov.služba (obědy důchodci)
5021 Ostatní osobní výdaje 10000
5138 Nákup zboží 30000
5173 Cestovné 10000
5512 Požární ochrana
5021 Ostatní osobní výdaje 5000
5139 Nákup materiálu 8000
5156 Pohonné hmoty a maziva 4000
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Oprava a udržov. 30000
6112 Zastupitelstva obcí
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 480000
5031 Povin.poj. Na soc.zab. 85000
5032 Povin.poj. Na zdrav.poj. 40000
5167 Služby školení a vzdělávání 5000
5173 Cestovné 1000
5175 Pohoštění 1000
6171 Činnost místní správy
5011 Platy zaměstnanců
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje 67000
5031 Povin.poj.na soc.zab.
5032 Povin.poj.na veř.zdrav.pojištění
5039 Ostatní pov.pojist.plac.zaměst. 500
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000
5137 Drobný hmotný majetek
5138 Nákup zboží (za účelem prodeje) 3000
5139 Nákup materiálu 10000
5154 Elektrická energie 40000
5161 Služby pošt 3500
5162 Služby telekomunikací a radiokomun. 30000
5163 Služby peněžních ústavů 9600 pojištění staveb
5166 Konzultační,porad.a právní služby 1000
5167 Služby školení a vzdělávání 5000
5169 Nákup ostatních služeb 100600
5171 Opravy a udržování 13000
5173 Cestovné 1500
5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům 25000 (na pasport komunikací)
6121 Budovy, haly a stavby 200000 (Obecní dům)
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
5141 Úroky 30000
5163 Služby peněžních ústavů 10000
6402 Finanční vypořádání minul. Let
5366 Výdaje z finan.vypořádání (vratka dotace) 5800
2631400

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *