Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Dřešín ze dne 10.11.2010

Úplný výpis usnesení z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 10.11.2010

Usnesení č. 1/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín určuje ověřovateli zápisu Radka Koláříka a Petra Láchu a zapisovatelem Zdeňka Poleníka ml.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

2. Jednací řád zastupitelstva obce

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2010

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., uvolněnou starostkou obce Dřešín Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2010

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., neuvolněným místostarostou obce Dřešín Zdeňka Poleníka.

(Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1)

Usnesení č. 7/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jednací řád zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2010

Zastupitelstvo obce Dřešín zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 9/2010 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Dřešín volí předsedou finančního výboru Josefa Poleníka.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 10/2010 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Dřešín volí předsedou kontrolního výboru Radka Koláříka.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 11/2010 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Dřešín volí členy finančního výboru Jiřího Volfa a Zdeňka Poleníka st.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 12/2010 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Dřešín volí členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Záhorského a Miroslava Roučku.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 13/2010 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje konání veřejných schůzí Zastupitelstva obce Dřešín mimo jeho oficiální program v intervalu jedenkrát za tři měsíce střídavě ve všech místních částech obce Dřešín, když termín a místo konání budou upřesněny minimálně týden před konáním veřejné schůze.

(hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Eva Broulimová, starostka obce