Jednací řád Zastupitelstva obce Dřešín

Jednací řád Zastupitelstva obce Dřešín

Čl.1 Úvod

Tento jednací řád upravuje na základě zmocnění v zákoně ( § 96, zák, č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění) podrobnosti o jednání zastupitelstva obce Dřešín.

Čl.2 Příprava zasedání

 1. Zasedání zastupitelstva svolává starosta  prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou pozvánkou, obsahující návrh programu jednání zastupitelstva, doručenou členům zastupitelstva tak, aby ji obdrželi do čtyř dnů  před konáním zasedání. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce.
 2. Současně s pozvánkou budou podle potřeby členům zastupitelstva doručeny materiály k jednotlivým bodům programu.
 3. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu ve všech místních částech obce  alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva  obce. Zároveň ji zveřejní v elektronické podobě na webových stránkách obce.
 4. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce .

Čl. 3 Průběh zasedání

 1. Zasedání zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta .
 2. Na začátku jednání zastupitelstvo provede kontrolu uložených úkolů a rozhodne o případných námitkách členů zastupitelstva k zápisu z minulého zasedání.
 3. Členové zastupitelstva hlasují aklamací, pokud se nedohodnou na jiné formě. K platnému rozhodnutí zastupitelstva obce je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva obce. Na požádání lze uvést do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jmenovitě člena zastupitelstva a výsledek jeho hlasování.
 4. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných  členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce,  průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 5. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Usnesení je zveřejňováno na úřední desce ve všech místních částech obce a zároveň v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Čl. 4 Zabezpečení plnění usnesení

1. Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva zajišťuje starosta.

2. Starosta a místostarosta zároveň opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích

jejich působnosti.

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

 1. Tento jednací řád byl projednán a schválen na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne  10.11.2010 pod číslem usnesení 7/2010.
 2. Veškeré změny a doplńky jednacího řádu musí být předem projednány a schváleny v zastupitelstvu a musí mít písemnou podobu.

Starosta:                                                                    Místostarosta:


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *