Vyhláška o prodeji pozemku

Obec Dřešín

387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160

e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 24.11.2010

Záměr

Obce Dřešín

prodat pozemek

p.č. 414/8 o výměře 22 m2 v k.ú. Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín