Vyhláška č.1/2011

Obec Dřešín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 16.02.2011, usnesením č. 8/2011 usneslo vydat na základě  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č.2/2010  se doplňuje o nový článek:

Čl.9

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) osoby, které mají trvalý pobyt v obci, ale v v daném kalendářním roce se v obci  minimálně po dobu 6 měsíců prokazatelně nepřetržitě nezdržují;

b) osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. Dřešín čp. 24.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.3.2011.

…………………………………………                   ………………………………………….

Zdeněk Poleník                                                       Eva Broulimová

místostarosta                                                               starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne  17.02.2011

Sejmuto z úřední desky dne 04.03.2011