Výpis usnesení ze 3.zasedání ZO Dřešín (12.1.2011)

Výpis usnesení ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 12.01.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 1/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třetího zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Rozpočtové opatření č. 7/2010

3. Možnosti dotací na rok 2011

4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 7/2010.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na projekt „Dětské hřiště Dřešín“ do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku dalším jednáním ve věci přípravy žádosti na zateplení obecní budovy čp. 26 ve Dřešínku z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0