Výpis usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 16.02.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 5/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program čtvrtého zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Schválení změny č. 2 Územního plánu obce Dřešín

3. Spisový a skartační řád obecního úřadu Dřešín

4. Obecně závazná vyhláška obce Dřešín č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje změnu č.2 územního plánu obce Dřešín a:

I. Bere na vědomí

dokumentaci změny č.2 územního plánu obce Dřešín

II. Konstatuje

že změna č. 2 územního plánu obce Dřešín není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Písecko – Strakonicko, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje

III. Vydává

změnu č. 2 územního plánu obce Dřešín, formou opatření obecné povahy

IV. Vyhodnocení připomínek

paní Marie Fabíková, Újezd 30, 118 00 Praha 1

Jako vlastník pozemku p.č. 390 (PK) k.ú. Dřešín nesouhlasím s umístěním plánovaného odkanalizování a případného umístění příjezdové komunikace na mém pozemku p.č. 390 (PK) v k.ú. Dřešín.

Připomínce se nevyhovuje.

Změna č. 2 pod bodem č. 4) řeší přesunutí pozemků pro bytovou výstavbu z II.etapy na I.etapu. Dále tento bod řeší nový přístup do této lokality – přes pozemky p.č. 389 a 391 (PK). Části pozemku p.č. 390 (PK) se týká přesun z II.etapy na I.etapu.

V. Ukládá

starostce obce Dřešín, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, zajistit:

1. uložení dokumentace změna č. 2 územního plánu obce Dřešín, včetně dokladů o pořizování

2. vyhotovení a předání dokumentace opatřené záznamem o účinnosti úřadu územního plánování a krajskému úřadu

3. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje spisový a skartační řád obecního úřadu Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitek k novostavbě rodinného domu č. 1 a rodinného domu č. 2 na pozemku dle PK p.č. 384 v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se zřízením výjezdu od novostavby rodinného domu č. 1 a rodinného domu č. 2 na pozemku dle PK p.č. 384 v k.ú. Dřešín na místní komunikaci parc.č. 996 v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 11/2011

Zastupitelstvo  obce  Dřešín  souhlasí s navrhovaným řešením vedení zemního  kabelu nízkého napětí za níže uvedených podmínek:

v souvislosti s položením kabelu VO v listopadu loňského roku v identické trase, kde je plánováno i položení zemního kabelu NN, ZO Dřešín požaduje provádět výkopové práce ručně tak, aby nedošlo k další devastaci povrchu místní komunikace a současně k narušení základů kamenného tarasu u přilehlých nemovitostí, především u čp. 46. To samé se týká i stávajících vodovodních a kanalizačních šachet.  V případě, že dojde k poškození majetku jak ve vlastnictví obce, tak ve vlastnictví soukromých fyzických osob, bude žadatel povinen na své náklady uvést tento majetek do původního stavu.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 2, zdržel se – 1

Usnesení č. 12/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN, uzemnění na pozemcích ve vlastnictví obce Dřešín PK p.č. 996 a PK p.č. 7, vše v k.ú. Dřešín, za jednorázovou úplatu ve výši 2.800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN, uzemnění na pozemcích ve vlastnictví obce Dřešín parc.č. KN 871/36, KN 1012, KN 869/2, PK 871/3, PK 1002/1, PK 848/2 a PK 848/1, vše v k.ú. Dřešín, za jednorázovou úplatu ve výši 3.300,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 14/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání komunálním odpadem původci odpadu v obci Dřešín na rok 2011 ve výši 300,- pro podnikající fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2011

Zastupitelstvo  obce  Dřešín

I. souhlasí s podáním následujících žádostí do 1. výzev vyhlášených grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2011:

1. Projekt „Opravy autobusových zastávek v obci Dřešín“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Dostupnost a infrastruktura, Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek

2. Projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Dřešín“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Dostupnost a infrastruktura, Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

3. Projekt „Rekonstrukce požární nádrže ve Chvalšovicích“ do Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Venkovský prostor, Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, Opatření č. 1 Rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků) – investičního charakteru

II. Zastupitelstvo obce  Dřešín  současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedených projektů.

III. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce zpracovat příslušné projektové žádosti spolu s požadovanými přílohami a tyto žádosti podat v souladu s grantovými pravidly nejpozději do 15.3.2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0