Zápis usnesení z 5. ZO obce Dřešín

Výpis usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 16.02.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 16/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program pátého zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Rozpočtové opatření č. 1/2011

3. Příprava nového územního plánu obce Dřešín

4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele nového územního plánu obce Dřešín dle stanoveného zadání firmu A+U DESIGN s.r.o., U Černé věže 9, České Budějovice za cenu 360.000 Kč + 19%DPH, tj. celkem za cenu 432.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje provádění pěstebních prací v obecních lesích v roce 2011 (s výjimkou těžebních prací) Mysliveckým sdružením Vrchy Dřešín, o.s., IČ: 22840087 za cenu dle vyvěšeného ceníku.

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje provádění pěstebních prací v obecních lesích v roce 2011 (s výjimkou těžebních prací) Mysliveckým sdružením Vrchy Dřešín, o.s., IČ: 22840087 za cenu dle vyvěšeného ceníku.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 20/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín:

1. nemá námitek k realizaci novostavby rodinného domu a skladu zahradního   nářadí na pozemcích dle KN p.č. 155/2 a dle PK p.č. 155/2, vše v k.ú. Dřešín.

2. souhlasí s realizací vodovodní přípojky a s odběrem vody ze stávajícího vodovodu, jehož vlastníkem a provozovatelem je obec Dřešín, za podmínky, že případné škody, způsobené realizací vodovodní přípojky na místní komunikaci parc. č. 976 v k.ú. Dřešín, odstraní žadatelé na své náklady. Umístění vodoměru dohodnou žadatelé na místě samém s panem Miroslavem Roučkou, Dřešín 48;

3. souhlasí s realizací plánované ČOV za podmínky, že voda z ČOV bude vypouštěna do vsakovací jímky (podzemních vod) na pozemku ve vlastnictví žadatelů;

4. souhlasí s realizací plánovaného výjezdu na místní komunikaci parc.č. 976 v k.ú. Dřešín ve vlastnictví obce Dřešín za podmínky, že napojení výjezdu bude provedeno tak, aby nedocházelo k vytékání povrchových vod na místní komunikaci parc. č. 976 v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí bez připomínek s udělením licencí k provozování veřejné linkové osobní dopravy na linky 380040 Strakonice – Vacov – Zdíkov – Stachy, Zadov, 370004 Stachy, Zadov, Churáňov – Strakonice – Dubenec – Praha a 380140 Strakonice – Vacov – Vacov, Javorník dopravci ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 22/2011

Zastupitelstvo  obce   Dřešín   ukládá   starostce   zveřejnit  výzvu  zájemcům  o veřejně  prospěšné práce pro obec Dřešín v roce 2011 s termínem přihlášení do 13.04.2011.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 23/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr směny pozemků p.č. 9 a části pozemku p.č. 1000/1, vše v k.ú. Dřešín, s tím, že náklady spojené s vyhotovením příslušného geometrického plánu a směnné smlouvy uhradí účastníci každý jednou polovinou.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0