Informační list č.2 březen 2011

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 2 – březen 2011

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší nové informace o aktuálním dění v obci.

1. Nebezpečný odpad

V sobotu 16.dubna od 9.00 do 11.00 v areálu bývalé školy ve Dřešínku proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tento den můžete všichni odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory, zářivky a elektronický šrot.

2. Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

bude současně se sběrem nebezpečného odpadu v sobotu 16.dubna od 9.00 do 11.00 v areálu bývalé školy ve Dřešínku. Vybírá se letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky – minim. 1m2, nádobí – bílé i černé, skleničky, vatované přikrývky, polštáře, deky, obuv a hračky. Věci prosíme odevzdávat čisté, nepoškozené a zabalené do igelitových pytlů či do krabic, aby se nepoškodily transportem. Pokud by někomu nevyhovoval shora uvedený termín, může věci do sbírky přinést na obecní úřad ve Dřešíně v úředních hodinách v týdnu od 18. do 22.04.2011.

3. Zpracování nového územního plánu obce Dřešín

Zastupitelstvo obce Dřešín na zasedání dne 18.3.2011 zadalo zpracování nového územního plánu obce Dřešín. Ze zákona musí mít každá obec, která zpracovávala územní plán před nabytím účinnosti nového stavebního zákona, nejpozději do konce roku 2015 zpracovaný nový územní plán. Říkáme to s dostatečným časovým předstihem tak, aby si každý z Vás mohl připravit své návrhy, které by měly být do územního plánu zahrnuty. Při jeho zpracovávání je totiž veřejnost až posledním článkem, před který se předstupuje už s prakticky hotovým návrhem ÚP. Proto Vás prosíme, abyste tyto své návrhy, podněty, připomínky, nebo jak to nazveme, předali Obecnímu úřadu Dřešín nejpozději do konce června t.r.

4. Veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín

Pokud by někdo z Vás měl zájem o zajišťování veřejně prospěšných prací pro obec (tj. úklid a sečení veřejných prostranství, prořezávka kolem místních komunikací, čištění rigolů a vodotečí kolem místních komunikací a jiné obdobné činnosti prováděné ve všech místních částech obce Dřešín), přihlaste se, prosím, na obecním úřadě tel.č.: 724181627 (starostka Eva Broulimová) nebo u místostarosty Zdeňka Poleníka na tel.č.: 723834120 v termínu nejpozději do středy 13.04.2011. Veřejně prospěšné práce budou prováděny v termínu od 15.04.2011 do 15.10.2011 na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna při splnění zadaných úkolů bude 8.000,- Kč.  Potřebnou techniku a vybavení poskytne obecní úřad.

5. Varování Městského úřadu Strakonice

před podvodníky, kteří by rádi „vykupovali“ lesní pozemky. Kupní smlouva je napsaná tak „šikovně“, že původnímu majiteli lesa zůstane jen holina, kterou je povinen na své náklady do 2 let zalesnit, nehledě na to, že často dostane je poměrnou část kupní ceny. Proto městský úřad doporučuje poradit se před podepsáním kupní smlouvy s právníkem, odborným lesním hospodářem nebo s paní Sekyrovou – odbornou referentkou MěÚ Strakonice, odbor ŽP, státní správa lesů.

6. Vzhledem k tomu, že skončila zima, během níž byla na údržbu komunikací použita spousta posypového materiálu, prosíme Vás o provedení jarního úklidu jak kolem svých obydlí, tak ve vzájemné spolupráci i na veřejných prostranstvích.

7. Připomínáme splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů do 31.03.2011.

8. Dále připomínáme, že v květnu letošního roku opět proběhne očkování psů proti vzteklině. Termín bude upřesněn na obecních vývěskách, webových stránkách a rovněž prostřednictvím obecního rozhlasu.

9. Podané žádosti o dotace v roce 2011

V letošním roce byly prozatím podány žádosti o dotace v celkové výši 1.170.869,- Kč, z toho dotace představují 810.638,- Kč a vlastní prostředky obce 360.231,- Kč. Požádáno bylo o výstavbu dětského hřiště ve Dřešíně, rekonstrukci požární nádrže ve Chvalšovicích, výstavbu autobusových čekáren ve Chvalšovicích a Dřešínku, dokončení dopravního značení ve správním obvodu obce a o úpravu vnitřních prostor obecního hostince ve Dřešíně. Další žádosti se připravují v návaznosti na vypisované dotační tituly (škola ve Dřešínku, hřiště ve Dřešíně, obecní budova ve Chvalšovicích).

10. Dokončení odstranění komunikační závady na silnici č.II/170 ve Dřešíně

V současné době byly zahájeny práce na dostavbě opěrné zdi. Konečné doasfaltování povrchu komunikace by mělo proběhnout v druhé polovině dubna s tím, že vždy jeden jízdní pruh silnice by měl zůstat průjezdný pro veškerou dopravu. Eventuelní změnu Vám včas oznámíme.

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:

Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *