Očkování psů proti vzteklině

Obecní úřad Dřešín upozorňuje

Očkování psů proti vzteklině

v pátek dne 27. května 2011

dle následujícího harmonogramu:

Hořejšice        16.00 – 16.15 hodin

Dřešínek         16.20 – 16.40 hodin

Dřešín             16.45 – 17.15 hodin

Chvalšovice   17.20   –  17.45 hodin

K očkování přineste očkovací průkaz psa  a 80,- Kč na injekci. Pes musí být předveden v doprovodu dospělé osoby.

Očkování zajistí MVDr. Roučka, k zakoupení bude mít rovněž tablety na odčervení, smíšené očkovací vakcíny, prostředky proti klíšťatům apod.

Okrsková soutěž v požárním sportu ve Dřešínku

Dne 21. května 2011 proběhla ve Dřešínku okrsková soutěž v požárním sportu u příležitosti oslav 50ti let od založení SDH Dřešínek. Výsledky dokumentuje výsledková tabule na obrázku níže (klikněte pro větší velikost). Počasí nám přálo, vše bylo dobře zajištěno, mužstva podla skvělé výkony a po celou dobu bylo o dobré jídlo, pití a zábavu postaráno!

Ještě jednou gratulujeme vítězům jednotlivých kategorií, děkujeme všem účastníkům, divákům a především organizátorům – SDH Dřešínek!

Výsledky

Zde je kompletní fotogalerie seřazená chronologicky (pokud by měl někdo zájem o fotky ve větším rozlišení, stačí napsat email na jiri.dolejsi@gmail.com).

Fotogalerie

Klikněte na fotku pro zvětšení – pak lze procházet celou fotogalerií pomocí šipek po stranách fotek


Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 18.05.2011 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2010
  3. Schválené dotace 2011
  4. Místní komunikace Dřešínek – Drážov
  5. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka obce

Změna dne závozu pojízdné prodejny

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

ZMĚNA DNE ZÁVOZU POJÍZDNÉ PRODEJNY MASO – UZENINY

Obecní úřad Dřešín oznamuje, že pojízdná prodejna maso – uzeniny bude do Chvalšovic, Dřešína a Dřešínka zajíždět

každý čtvrtek, a to  počínaje dnem 12.05.2011

Orientační časy závozů:

Chvalšovice – 9.40 hod.  – náves

Dřešín – 10.00 hod. – náves

Dřešínek – 10.15 hod. – u autobusové čekárny

Za obecní úřad Dřešín:

Eva Broulimová, starostka

Výpis usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.04.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 24/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program šestého zasedání, doplněný o nový bod č. 3:

1. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2010

3. Rozpočtové opatření č. 2/2011

4. Výběr pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín

5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 2/2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín v roce 2011 pana Ondřeje Kratochvíla, bytem ………………………………….

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 2, zdržel se – 1

Usnesení č. 27/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se změnou technického řešení projektové přípravy stavby „Dřešín – kabel NN, p.Voldřich“, kdy kabel nízkého napětí bude veden ve stejných pozemcích ve vlastnictví obce Dřešín mikrotunelováním.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s odkupem částí pozemků v k.ú. Dřešín o celkové výměře 92 m2, kterými prochází vodovod do Dřešínských chalup a které jsou ve vlastnictví manželů ……………………, oba bytem ……………………,  a to části pozemku p.č. 161/2 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 113 o výměře 12 m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci víceúčelového hřiště ve Dřešíně do 4. výzvy k předkládání projektů Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH Dřešínek spolu s částečnou opravou požární zbrojnice Dřešínek do 1. výzvy grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jčk. Zpracováním žádosti o grant včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodloužení platnosti dvou smluv o dočasném užívání pozemku na dobu dalších pěti let, a to:

1. smlouvy o užívání pozemku ze dne 02.01.1995 na pozemek p.č. 66/35 o výměře 100 m2 v k.ú. Chvalšovice

2. smlouvy o dočasném užívání pozemku ze dne 2.1.20001 na pozemek p.č. 66/33 o výměře 50 m2 v k.ú. Chvalšovice.

V ostatních ujednáních zůstávají obě smlouvy beze změn.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti finančního výboru a schvaluje zápis z jeho I. zasedání ze dne 23.3.2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti kontrolního výboru a schvaluje zápis z jeho I. zasedání ze dne 30.3.2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s položením recyklátu na část pozemku KN p.č. 1000/3 v k.ú. Dřešín, která slouží jako příjezdová cesta k domu čp. 57 ve Dřešíně.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0