Výpis usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
konaného dne 05.10.2011 od 18.00 hod. v obecní budově ve
Chvalšovicích

Usnesení č. 65/2011
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program jedenáctého zasedání,
doplněný o nový bod č. 2:
1. Kontrola zápisu a usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
2. Rozpočtové opatření č. 5 2011
3. Zimní údržba místních komunikací 2011/2012
4. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
5. Různé, došlá pošta
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 66/2011
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 5/2011.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 67/2011
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání dvou žádostí do POV JčK na rok 2012
na akce „Regenerace: Obecní dům Dřešín 24 – obnova fasády a související práce – 3.
etapa“ a „Odvodnění kapličky ve Dřešínku“.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 68/2011
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“ do 14. výzvy Programu
rozvoje venkova ČR, opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a
služby, podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby. Zpracováním projektové
žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu
Broulimovou. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín prohlašuje, že obec Dřešín má ve
svém rozpočtu zajištěnu potřebnou finanční spoluúčast.
Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 3, zdržel se – 0