Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 01.12.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 75/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třináctého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtové opatření č.7/2011
 3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2012
 4. Inventarizace majetku obce Dřešín za rok 2011
 5. Záměr prodeje pozemku dle KN p.č. 66/8 v k.ú. Chvalšovice
 6. Nově vyhlášené Grantové programy Jihočeského kraje
 7. Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice
 8. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 76/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 7/2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 77/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozpočet obce Dřešín na rok 2012 jako vyrovnaný včetně přílohy na jeho jednotlivé položky.

Příjmy: 2 780 000,- Kč

Výdaje: 2 780 000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 78/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Směrnici obce Dřešín o provedení inventarizace majetku a závazků. Současně  Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Plán inventur na rok 2011. 

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 79/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje pozemku dle KN p.č. 66/8 o výměře 751 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 80/2011

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Jihočeského krajského programu podpory sportu pro rok 2012 na projekt „Obnova vybavení víceúčelového sportovního hřiště Chvalšovice“.
 2. Zastupitelstvo obce  Dřešín  současné prohlašuje, že má zajištěn požadovaný 30% podíl na spolufinancování uvedeného projektu.
 3. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádosti podat v souladu s pravidly nejpozději do 09.12.2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 81/2011

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bezúplatný převod přenosné motorové stříkačky PPS 12, číslo motoru 5010 do vlastnictví SDH Dřešín.
 2. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce připravit s tím související příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví a to nejpozději do 5.12.2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 82/2011

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí „Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“.
 2. Zastupitelstvo obce  Dřešín schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 83/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje části pozemku dle KN p.č. 66/23 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 84/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a schvaluje zápis z jeho II. zasedání.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 85/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu Svazku obcí šumavského Podlesí  – POV JčK 2012 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši 30%.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0