Výpis usnesení z 18. zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 16.05.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 40/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program osmnáctého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2011
  3. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 41/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín po projednání schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Dřešín za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 42/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej části pozemku dle KN p.č. 1000/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Dřešín za kupní cenu 30,- Kč/m2 manželům …………………., oba bytem Dřešín ….. s tím, že náklady za vyhotovení příslušného geometrického plánu, za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponesou společně a nerozdílně kupující.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 43/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín v souladu s Vnitřní organizační směrnicí k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v pl. zn. schvaluje jako zhotovitele projektů:

a)      „Regenerace: Obecní dům Dřešín 24 – oprava fasády“ za cenu 124.000,- Kč včetně DPH

b)     „Oprava kapličky ve Dřešínku“ za cenu 83.000,- Kč včetně DPH

firmu Roman Bublík, Stavební práce, Dřešín 45, p. Čestice, 387 19, IČ: 65954203.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0