Vyhláška o poplatcích za komunální odpad

Obec Dřešín

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 07.11.2012 usnesením č. 73/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Obec Dřešín touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

2)      Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2

Poplatník

 

1)                Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a)    Fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;  má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

2)    Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

 

————————————————————————————————————————-

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1)     Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2)    Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3)    Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na které je umístěna stavba s bytem.

4)    Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5)    Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské  unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

6)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen správci poplatku tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

 

Čl. 4

Sazba poplatku

1)    Sazba poplatku pro poplatníka podle  čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:

a)    z částky 50,- Kč za osobu a kalendářní rok, a

b)    z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2)     Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3)    V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené  k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu  v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1)    Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

——————————————————

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

3      V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku.

4      Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

5      Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeny:

a)    osoby, které mají trvalý pobyt v obci, ale v v daném kalendářním roce se v obci minimálně po dobu 6 měsíců prokazatelně nepřetržitě nezdržují;

b)    osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. Dřešín čp. 24.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

1)    Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1)    Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatní a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2)    Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dřešín č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 24.11.2010 a obecně závazná vyhláška obce Dřešín č.1/2011 ze dne 16.02.2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dřešín č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 10

Účinnost

                      Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

 

 

…………………………………………                   ………………………………………….

Zdeněk Poleník                                                       Eva Broulimová

místostarosta                                                               starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne  8.11.2012

Sejmuto z úřední desky dne 7.12.2012

 

——————————————————–

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Dřešín č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

 

 

Sazba poplatku pro poplatníka – částka b – je stanovena dle skutečných nákladů obce Dřešín předchozího roku ( rok 2010 ) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za r. 2010                                                     148.100,00

 

příjem od podnikatelů zapojených do systému                                 – 4.200,-

——————————————————————————————————

skutečné náklady na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za rok 2011                                                143 900,00 

 

 

Poplatníci:

 

počet obyvatel s trvalým pobytem                                                          314

 

trvale neobydlené domy – sloužící k rekreaci                                          89

—————————————————————————————————–

celkem poplatníků                                                                                403

 

 

 

 

Skutečné náklady na 1 poplatníka = 143900,- : 403 = 357,07 ………zaokrouhleno 360,- Kč

 

 

 

Sazba pro poplatníka  – částka b)  činí 250,- Kč

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *