Informační list č.1 – leden 2013

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

Informační list č. 1/2013

 

Vážení spoluobčané,

jako vždy k Vám s počátkem nového roku, do kterého Vám všem přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, přicházíme s informačním listem.

Nejprve bychom chtěli stručně zhodnotit, co nám vlastně uplynulý rok 2012 přinesl i odnesl.

K 31.12.2012 žilo v obci Dřešín celkem 308 obyvatel, z toho ve Dřešíně 176 obyvatel, ve Dřešínku 28 obyvatel, v Hořejšicích 26 obyvatel a ve Chvalšovicích  78 obyvatel. Nejstarším občanem je pan Václav Voldřich z Chvalšovic, kterému je krásných 91 let, a naopak nejmladším Robin Hučko ze Dřešínka, který v dubnu oslaví první narozeniny. V loňském roce se v rámci obce narodily celkem 2 děti, a to Matěj Kadlec ze Dřešína a již zmiňovaný Robin Hučko ze Dřešínka. Naproti tomu naše řady navždy opustili Vojtíšek Kahuda, paní Anna Mráčková, paní Marie Zahradníková a pan Karel Matějka, všichni shodou okolností ze Dřešína. Jim všem bychom chtěli touto cestou věnovat alespoň tichou vzpomínku.

Zastupitelstvo obce se sešlo celkem  jedenáckrát. Na svých zasedáních schválilo mj. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Oproti stávajícím trendům na zvyšování poplatků za komunální odpad byl v obci Dřešín ponechán roční poplatek ve stejné výši jako doposud, tj. 300,- Kč na poplatníka.

S pomocí dotačních prostředků z různých dotačních programů se podařilo zrealizovat celkem pět následujících projektů:

  1.  „Regenerace Obecní dům Dřešín 24 – 3. etapa“ – oprava fasády a souvisejících prvků
  2. „Oprava kapličky sv. Jana a Pavla ve Dřešínku“
  3. „Oprava opěrné zdi ve Chvalšovicích“
  4. „Zdravotní prořezávka zeleně na veřejném prostranství ve Dřešínku a ve Chvalšovicích“
  5. „Stavební obnova umělé vodní plochy na veřejném prostranství ve Chvalšovicích“.

Celkové náklady na tyto projekty činily 553 579,- Kč, z toho dotace představovala částku 368 483,- Kč a vlastní prostředky obce pak částku 185 096,- Kč.

Dále jsme byli úspěšní v žádostech o dotace na akci z Operačního programu životní prostředí „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ za celkem 3 269 867,- Kč, z toho dotace představuje částku 2 486 752,-  Kč, na akci z prostředků SZIF „Obnova venkovního sportovního hřiště Dřešín“ za celkem 1 774 251,- Kč, z toho  požadovaná 70% dotace činí 1 331 693,- Kč a na akci z prostředků MMR – obnova obecního a krajského majetku po živelních  pohromách v roce 2012 „Obnova místní komunikace Hořejšice na pozemku parc.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek“  za celkem  731 399,- Kč, z  toho dotace představuje částku 511.979,-  Kč. Všechny tyto akce budou realizovány v roce 2013.

Náklady na zpracování všech shora uvedených projektů a projektových žádostí nás v roce 2012 z obecního rozpočtu nestály nic.

Z druhé strany je třeba uvést, že např. z grantových programů Jihočeského kraje se nám nepodařilo na rozdíl od předchozího roku získat ani korunu.

Vcelku úspěšně se naše obec zapojila do soutěže Vesnice roku, kde se jí odměnou dostalo Čestné uznání za vytvoření podmínek pro spolkový život.

Jsme tomu moc rádi, protože na spolcích stojí a padá kulturně společenský život včetně udržování letitých a krásných tradic. Z toho důvodu bychom chtěli jim všem poděkovat za to, co pro obec dělají a nadále věříme, že dělat budou.

Všechny důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (www.dresin.cz) a na obecních vývěskách. Pokud by někdo z Vás chtěl posílat informace na svůj e-mail, prosíme o jeho sdělení obecnímu úřadu.

 

A nyní k aktuálním informacím roku 2013:

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013 – úterý, čtrnáctidenní intervaly     

  8.ledna       22.ledna       5.února     19.února      5.března   19.března   2.dubna   16.dubna        30.dubna      14.května   28.května   11.června   25.června     9.července    23.července     6.srpna       20.srpna       3.září        17.září         1.října       15.října            29.října 12.listopadu  26.listopadu   10.prosince   24.prosince.

V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu informováni prostřednictvím rozhlasu, e-mailu a sms zpráv (e-maily a sms zprávy budou zasílány těm z Vás, kteří na obecním úřadě nahlásili čísla svých mobilních telefonů). Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za ceny stejné jako v loňském roce (i přes zvýšení DPH):

popelnice plechová o objemu 110 l       –       850,- Kč

popelnice plastová o objemu  120 l        –      920,- Kč

popelnice plastová o objemu  240 l        –   1.190,- Kč.

 

2. Poplatek za komunální odpad na rok 2013

Jak již bylo uvedeno výše, zůstává z rozhodnutí zastupitelstva obce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosíme, uhraďte do 31.3.2013 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

 

3. Poplatek ze psů na rok 2013

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2013 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

 

4.  Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat Kominictví Stryk z Nového Dvora. Kominík navštíví naši obec o víkendech 19 a 20.ledna (Dřešínek, Hořejšice a část Dřešína) a 26. a 27.ledna (druhá část Dřešína a Chvalšovice) a spolu s kontrolou spalinové cesty provede v případě zájmu i vyčištění komína. Připomínáme, že nebudete moct topit, proto ještě prostřednictvím obecního rozhlasu upřesníme, v jakém časovém rozpětí můžete kominíka v jednotlivých místních částech očekávat.

 

5.Provozní doba prodejny Dřešín – od 1.1.2013 dochází ke změně provozní doby, a to

Po, St, Pá  od 10.00 hod. do 11.30 hod.

Út, So        od   7.30 hod. do 9.00 hod.

 

6.Pronájem obecního hostince Dřešín

V souvislosti s tím, že dosavadní nájemce obecního hostince Dřešín dal k 31.3.2013 výpověď z nájemní smlouvy, vyzýváme zájemce o pronájem obecního hostince od 1.4.2013, aby se přihlásili na obecním úřadě ve Dřešíně, kde jim budou sděleny bližší podrobnosti.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *