Výpis usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 12.12.2012 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 78/2012 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého třetího zasedání:

  1.  Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
  3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2013
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 79/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej budovy čp. 19 na st.p.č. 23 zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcely č. 23 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, vše v k.ú. Dřešín, za kupní cenu celkem ve výši 20.000,- Kč panu …………….., bytem …………… s tím, že náklady za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponese kupující.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 80/2012:

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 5/2012.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 81/2012:

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozpočet obce Dřešín na rok 2013 jako vyrovnaný včetně přílohy na jeho jednotlivé položky.

Příjmy: 3 372 600,- Kč

Výdaje: 3 372 600,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 82/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje změnu rozpočtového výhledu obce Dřešín na léta 2012 – 2015.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 83/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory obecního hostince ve Dřešíně ze strany nájemkyně paní Ivety Habichové ke dni 31.12.2012. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce v průběhu měsíce ledna 2013 zveřejnit na úřední desce, elektronické úřední desce a obecních vývěskách výzvu zájemcům o pronájem uvedených nebytových prostor od 1.4.2013.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 84/2012:

Zastupitelstvo  obce  Dřešín  schvaluje  Smlouvu o zřízení  práva odpovídajícího věcnému  břemenu s oprávněným E.ON Distribuce, a.s. spočívajícím v umístění vodičů VN, podpěrného sloupu VN a uzemnění na části pozemků p.č. 840 v k.ú. Dřešínek, p.č. 444/1 a ZE PK 415/1 v k.ú. Chvalšovice  a p.č. 994, 990, 49, ZE PK 985 a ZE PK 392 v k.ú. Dřešín, v  souvislosti se stavbou „linka Čkyně – Vacov, ÚO 807-134“, a to za jednorázovou úplatu ve výši  8.600,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 85/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu Svazku obcí šumavského Podlesí  – POV JčK 2013 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši 30%.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 86/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2013 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 87/2012:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru a schvaluje zápis z jeho říjnového zasedání.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 88/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavební obnovu budovy občanské vybavenosti Chvalšovice čp. 25  do 8. výzvy k předkládání projektů Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV LEADER, fische č. 9. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 89/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavební obnovu budovy občanské vybavenosti Chvalšovice čp. 25  do grantového řízení Podpora regionů pro rok 2013 z prostředků Nadace ČEZ. Zpracováním projektové žádosti včetně všech povinných a nepovinných příloh pověřuje starostku obce Evu Broulimovou.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 90/2012

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje zakoupení příručky pro děti „První pomoc není věda“ od ČČK.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *